@9

ضکل :- تغییر ضکل المان َا در واحیٍ تغییر ضکل در وًرد ساوذییچی

ضکل ;- تغییر ضکل المانَ َا در گپ وًًرد معمًًلی

صحت سنجی شبیه سازی با نتایج تجربی
ذَ تحّ یُ اِ بإِبٖ حذٚٔحذٚدٚد ٘ٛردٛرد سبذٚیچی، ثب استفبدٜ اس ٘تبیج تجزثی جٔٛجٛدٛد در ٔزجغ[9] غحت سٙٙجی ضذ. ثثٝ ایٗ ظٔٙظٛرٛر، ٔطبثک ضىُ 4 یزٚٚی٘یزٚی ٘ٛردٛرد حبغُ اس تحّ یُ اِ بإِبٖ ٔحذٚٚد ثب 7141 اِ بإِبٖ در درغذ وبرسزدٞٞبی بٌٌٛ٘بٌٖٛ ثب یزٚٚی٘یزٚی حبغُ اس آسٔبیطبت تجزثی مبیسٔمبیسٝ
ٌزدیذ. طب ذٜٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ووٝ ٘تبیج تح یُ اِ بإِبٖ حذٔحذٚدٚد ٚ تجزثی ثسیبر ثثٝ ٞٓ ٘شدیه ستٙٞستٙذٙذ. ٓٞ چٙ یٗ ثزای ثزرسی ٍٕٞزاییٍزایی ٘تبیج رٚٚش اجشا حذٔحذٚدٚد ٚ اط یٙ باطٕیٙبٖ اس تؼذاد اِ بٖ ٞب، ثب ریش وزدوزدٖ اِ ب ٞب ثثٝ تؼذاد 14835 اِ بإِبٖ ثزای حبِِت درغذ تغییز ضىُ% 30، ٔطبثک ضىُ 5 تحّ یُ ا٘جبْ ضذ. ٔمذار یزٚ٘یزٚ ثزای دٚ حبِِت، ٔطبثک ضىُ 6 خیّّی ثثٝ ٓٞ ٘شدیه است. ثٙ بثزایٗ ‌ٔیت اتٛاٖ ادػب وزد ووٝ تحّ یُ ػذدی ا٘جبْ ضذٜ لبثُ اط ی بٖاطٕیٙبٖ است.
:@مًًثرمعمًلیفًًلادی

ضکل<- ویریی وًًرد حاصل از تحلیل المان محذید ی آزمایطات تجربی در درصذ کارسردََای گً واگًًن

ضکل=- ضبکٍ بىذی با المان َای ریستر

ضکل>- ویریی وًًرد برای دی حالت ضبکٍ بىذی
نتایج و بحث
فزایٙٙذ ٘ٛردٛرد ٚرق فٛلادی ثب دٚ رٚٚش ؼٔؼِٕٛیِی ٚ رٚٚش سبذٚیچی ثب استفبداستفبدٜ اس ذَ رفتبر ىب٘٘یىی وز٘ص سخت ثثٝ رٚٚش اِ بإِبٖ حذٚٔحذٚدٚد تحّ یُ ضذ. در ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی ثزای درغذ وبر سزد% 30 تٛسیغ وز٘ص ٔؤثز در ضىُ 7 ٘طبٖ دادٜ ضذٜ است ٚ اس ضىُ طب ذٜٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ووٝ حذاوثز وز٘ص ٔؤثز حذٚٚد 57/0 ٚ یشأیشاٖ وز٘٘ص در لسٕت

@;

خزٚٚجی در حذ دٔحذٚدٜ 42/0-57/0 است .درضىضىُ 8 تٛسیغ فطبر اردٜ ثز غّّته ٌشارش ضذٜ است .ایایٗ ضىُ طب٘طبٖ ٔی دٞذ ووٝ حذاوثز فطبر MPa1910 است ٚ در فبغّفبغّٝ حذٚد mm2/2 اس ٔجذا اتفبق ٔی‌افتذ ووٝ ٔطخع و ذوٙٙذٜ ٔٛلؼیتٛلؼیت مط٘مطٝ خٙثی ٔی ثبضذ. در مط٘مطٝ خٙثی، سزػت جزیبجزیبٖ ٔٛادٛاد ثب سزػت خطی غّّته یىسبیىسبٖ است ٚ لجلجُ اس آآٖ سزػت خطی غّّته ثیص اس سزػت جزیبجزیبٖ ٔٛادٛاد ث دٜ ٚ ثؼذ اس مط٘مطٝ خٙثی ثزػىس ٔی ضٛد.

ضکل?- تًًزیع کروص مؤثر در وًًرد معمًًلی

ضکل@- تًًزیع فطار در گپ وًًرد معمًًلی
معمًًلیفًًلادی <@مًًثر
حذاوثز فطبر MPa472 ث دٜ ٚ در فبغّفبغّٝ حذٚد mm4/4 اس ٔجذا اتفبق ٔی‌افتذ ٚ ٘یش ٔطخع و ذوٙٙذٜ ٔٛلؼیتٛلؼیت مط٘مطٝ خٙثی ٔی ثبضذ. مبیسٔمبیسٝ ایٗ ٕ٘ٛدارٛدار ثب ٕ٘ٛدارٛدار زث طٔزثٛطٝ در ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی)ضىُ 8( ٘طبطبٖ ٔی دٞذ ووٝ در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی، فطبر ثثٝ ٔمذار سیبدی وبٞٞص ٔی یبثذ ٚ ٓٞ چٙ یٗ تٛسیغ فطبر اردٜ ثثٝ غّّته ٞب ٘سجت ثثٝ ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی یىٙ ٛاخت تز ٚ فبغّفبغّٝ مط٘مطٝ خٙثی تب ٔجذا)خزٚٚجی ٘ٛردٛرد( دٚ ثزاثز حبِِت ٘ٛردٛرد ؼٔؼٕ ِی ضذٜ است. در ٘ٛردٛرد سبذٚیچی ثزای درغذ وبر سزد %30، تٛسیغ وز٘ص ٔؤثز در ضىُ 9 طب٘طبٖ داددادٜ ضذٜ است ٘تبیج ٌشارش ٔی دٞذ ووٝ حذاوثز وز٘ص در لایلایٝ فٛلادی حذٚٚد 46/0 است ٚ ٘سجت ثثٝ ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی 11/0 وٓ تز است. ٞٓ چٙ یٗ حذٚٔحذٜٚ وز٘٘ص در لسٕت خزٚٚجی 38/0-46/0 ث دٜ ٚ ثیبٍ٘ز ایایٗ است ووٝ در مبیسٔمبیسٝ ثب ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی در ایٗ حبِِت تٛسیغ وز٘٘ص در لایلایٝ فٛلادی یىٙ ٛاخت تز ٔی ثبضذ .درضىُ 10 تٛسیغ فطبر طب٘طبٖ دادٜ ضذضذٜ است .ووٝ در آآٖ

ضکلA- تًًزیع کروص مؤثر در وًًرد ساوذییچی

ضکل98- تًًزیع فطار در گپ وًًرد ساوذییچی
@=
ٕ٘ٛدارٛدار یزٚ٘یزٚیٚی ٘ٛردٛرد ثزای ٞز دٚ حبِِت ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی ٚ سب٘ذٚٚیچی در ضىضىُ 11 طب٘طبٖ دادٜ ضذٜ است .یزٚ٘یزٚیٚی ٘ٛردٛرد در ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی N6956 ث دٜٜ؛ أٔب در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی N4190 ٔی ضٛد. مبیسٔمبیسٝ ددٚ حبِِت طب٘طبٖ ٔی دٞذ ووٝ جٟت وبٞٞص ضخبٔٔت یىسبیىسبٖ در لایلایٝ فٛلادی، یزٚ٘یزٚیٚی اردٜ ثثٝ غّّته ٞب در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی ٘سجت ثثٝ ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی حذٚٚد% 40وبٞص ‌ٔییبثذ. در راثطراثطٝ ثب دِیُ وبٞص یزٚ٘یزٚیٚی لاسْ ٔی ت اتٛاٖ ٌفت: طجک رٚٚاثط زث طٝٔزثٛطٝ ی حبغُ اس تح یُ لبچی[12]، در فزایٙ ذ ٘ٛردٛرد ؼ ِیٔؼِٕٛی، فطبر لاسْ ثب ضخبٔٔت یب٘ یٗٔیبٍ٘یٗ ٚرق ٘سجت ػىس دارد:
3435892108665

Pa  h (expL1)(0)
Lh )2(

در ایٗ راثطراثطٝ μ ضزیت اغطىبن ،h ضخبٔٔت یب یٗٔیبٍ٘یٗ ٚرق ،L‌ططَٛ تٕٕبس ٚ 0σ تٙٙص سیلاسیلاٖ بدٔبدٜ ٔی ثبضذ. ثثٝ ػٙ اػٙٛاٖ ثبَ ثب فزؼ ضزیت اغطىبن 15/0 ٚ تٙٙص سیلاسیلاٖ MPa500 ٚ ططَٛ تٕٕبس mm50، تغییزات فطبر ثز حست ضخبٔٔت یب٘ یٗٔیبٍ٘یٗ ٚرق، ثٝ غٛرت ضىُ 12 طب٘طبٖ دادٜ ‌ٔیضٛد .اس ضىُ طبٞ ذٜٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ووٝ ثب وبٞٞص ضخبٔٔت یب٘ یٗٔیبٍ٘یٗ ٚرق، فطبر لاسْ ثثٝ ضذت افشایص ٔی یبثذ .در ٘ٛردٛرد سبذٚیچی ثب استفبداستفبدٜ اس دٚ لایلایٝ بدٜ زْ٘زْ، ضخبٔٔت یب٘ یٗٔیبٍ٘یٗ وُ افشایص یبفتیبفتٝ در تیج٘تیجٝ فطبر ٚ یزٚ٘یزٚیٚی لاسلاسْ وبٞص ٔی یبثذ.

>@معمًلی

ضکل99- ومًًدار ویریی لازم در وًرد معمًلی ی ساوذییچی

ضکل9:-ومًدار تغییرات فطار وًرد بر حسب ضخامت میاوگیه یرق
ٕ٘ٛدارٛدار طتبٌٚطتبٚرٚر ٘ٛردٛرد ثزای ٞز ددٚ حبِِت ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی ٚ سب٘ذٚٚیچی در ضىضىُ 13 ٘طبطبٖ دادٜ ضذضذٜ است ووٝ طب ذٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ،طتبٌٚطتبٚرٚر ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی N.mm 18250 ٚ ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی N.mm‌21900 است. ثٙ بثزایٗ ، طتبٌٚطتبٚرٚر لاسلاسْ ثزای ٘ٛردٛرد در حبِِت سب٘ذٚٚیچی ٘ٝ ت ٟب وبٞٞص یبفت٘یبفتٝ ثّ ىثّىٝ حذٚد% 20 ٘یش افشایص پیذا وزدوزدٜ است ٚ دِیُ آآٖ افشایص ططَٛ بحی٘بحیٝ تٕٕبس در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی، ٘سجت ثثٝ ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی ٔی ثبضذ. در ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی ططَٛ بحی٘بحیٝ تٕٕبس ٚرق ثب غّّته )فبغّفبغّٝ mm )L47/5 است در حبِِی ووٝ در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی ططَٛ بحی٘بحیٝ تٕٕبس mm68/10ٔی ثبضذ.

در ضىُ 14 تبثیز درغذ وبرسزد ثز تٛٛسیغ فطبر در ٌپ ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی طب٘طبٖ داددادٜ ضذٜ است .٘تبیج ثیبثیبٖ
ٔی وٙٙذ ووٝ ثب افشایص درغذ وبر سزد، فطبر ٘ٛردٛرد افشایص یبفتیبفتٝ ٚ مط٘مطٝ خٙثی ثثٝ سٕت ػمت ) رٚٚرٚدیٚدی ٘ٛردٛرد( جبثجب
‌ٔیضٛد .
@?

ضکل;9- ومًدار گطتایر لازم در وً ردمعمًلی ی ساوذییچی
ضىُ 15 تبثیز درغذ وبر سزد ثز ضخبٔٔت لایلایٝ ٞبی خبرجی ٚ داخّّی را طب٘طبٖ ٔی دٞٞذ ٚ اس ضىُ طبٞ ذٜٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ووٝ ثب افشایص درغذ وبر سزد ضخبٔٔت ٞز دٚ لایلایٝ ثثٝ غٛرت خطی وبٞٞص ٔی یبثذ. ثب استفبداستفبدٜ اس رٚٚاثط ثٝ دست آ ذٜ در دارٕ٘ٛدارٞبٞب ٔی ت اتٛاٖ ثزای ضخبٔٔت خزٚٚجی ٔٛردٛرد ٘ظز، درغذ وبر سزد ٚ در تیج٘تیجٝ ٔمذار ٌپ ٛرد٘ٛرد را ثٝ دست آٚٚرد.

ضکل 9<- تاثیر درصذ کارسرد بر تًًزیع فطار در گپ وًًرد ساوذییچی

@@معمًلی

ضکل 9=- تاثیر درصذ کار سرد بر ضخامت لایٍ َای خارجی ی داخلی
در ضىُ 16 تبثیز یز٘یزٚٞبیٞبی وططی اس جّجّٛ ٚ ػمت فزایٙٙذ ثز یزٚ٘یزٚیٚی ٘ٛردٛرد سبذٚیچی ثب وبرسزد% 20 طب٘طبٖ داددادٜ ضذٜ است .٘تبیج ثیبثیبٖ ٔی وٙٙذ ووٝ یزٚ٘یزٚیٚی لاسْ جٟت فزایٙٙذ ٘ٛردٛرد سبذٚیچی ثب اػ باػٕبَ یزٚ٘یزٚٞبیٞبی وططی وبٞص ٔی یبثذ ٚ تبثیز یزٚ٘یزٚیٚی وططی اس ػمت ثیص تز است. در غٛرتی ووٝ اس ٞز دٚ طزف یزٚ٘یزٚیٚی وططی اػ باػٕبَ ضٛد، یزٚ٘یزٚیٚی لاسْ حذٚٚد

ضکل9>- تاثیر تىص َای کططی از جلً ((Ff ی عقب ((Fb بر حسب MPa بر ویریی وًًرد ساوذییچی
%20 وبٞٞص ٔی یبثذ.
ضىُ 17 اثز فبوتٛر اغطىبن ثز تٛسیغ فطبر ٘ٛردٛرد در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی ثب وبرسزد% 20را ارائارائٝ دادٜ است .٘تبیج طب٘طبٖ ٔی دٞٞذ ووٝ ثب افشایص ٔمذار فبوتٛر اغطىبن، فطبر ٘ٛردٛرد افشایص یبفتیبفتٝ ٚ غیز یىٙیىٙٛاخت تز ٔی ضٛد ٚ ٓٞ چ یچٙیٗ مط٘مطٝ ٔبوشیشیٕٓ فطبر)مط٘مطٝ خٙثی( ثثٝ سٕت رٚٚرٚدیٚدی ٘ٛردٛرد جبثجب ٔی ضٛد. در ضىُ 18 اثز فبوتٛر اغطىبن ثز تٛسیغ وز٘ص ٞب طب٘طبٖ دادٜ ضذضذٜ است .
در ضىُ 18 طب ذٜٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ووٝ ثب افشایص فبوتٛراغطىبن اس 3/0 تب 7/0تٛسیغ وز٘ ٘صٞب غیز یىٙ ٛاخت تزٔی ضٛد .ثثٝ ٌٛ٘ٝ ای ووٝ در فبوتٛر اغطىبن 3/0، در خزٚٚجی ٌپ ٘ٛردٛرد، ٔمذار وز٘٘ص ٔٛثزٛثز ثیٗ 25/0 تب 30/0
@A
تغییز ٔی وٙٙذ؛ أب در فبوتٛر اغطىبن 8/0، در خزٚٚجیٌپ ٛرد٘ٛرد، ٔمذار وز٘ص ٛثزٔٛثز ثیٗ 25/0 تب 40/0 تغییز
ٔی وٙٙذ. ث بثزایٗ ثب افشایص اغطىبن ثیثیٗ غّ ّتهٞب ٚ ٚرق،تٛسیغ وز٘٘ص ٞب غیزیىٙ ٛاخت تز ٔی ضٛد.

ضکل?9-اثر فاکتًًر اصطکاک بر تًًزیع فطار وًًرد

ضکل @9- اثر فاکتًًر اصطکاک بر تًًزیع کروصَ َا
A8

ضکل9A- تاثیر ضعاع غلتک َا بر تًًزیع فطار وًًرد
تبثیز ضؼبع غّّته ٞب ثز تٛسیغ فطبر ٘ٛردٛرد در ٘ٛردٛردسبذٚیچی ثب وبرسزد% 20 ٔطبثک ضىُ 19 ثزرسی ضذٜاست .ضىُ 19 طب٘طبٖ ٔی دٞذ ووٝ ثب افشایص ضؼبع غّّته ٞب ،فطبر ٘ٛردٛرد افشایص یبفتیبفتٝ ٚ مط٘مطٝ خٙثی ثثٝ سٕت رٚٚرٚدیٚدی ٘ٛردٛرد جبثجب ٔی ضٛد .ٓٞ چٙ یٗ تبثیز ضؼبع غّّته ٞب ثز تٛسیغ وز٘ص ٞب در ضىُ 20 طب٘طبٖ دادٜ ضذٜ است. ٘تبیج طب٘طبٖ ٔی دٞذووٝ ثب افشایص ضؼبع غّّته اس mm50 ثثٝ mm100 تٛسیغ وز٘ص ٔٛثزٛثز در خزٚ جی ٌپ ٘ٛردٛرد ٔمذاری غیزیىٙ ٛاخت ٔی ضٛد، یؼٙٙی اختلاف ثیص تزیٗ وز٘٘ص ثب وٓ تزیٗ وز٘ص اس 1/0 ثثٝ 15/0 افشایص ٔی یبثذ؛ أٔب ثبافشایص ثیص تز ضؼبع غّّته ٞب، غیزیىٙ ٛاختی وز٘ص ٞبتغییز لبثُ تتٛجٟٟی ٕ٘یٕی وٙٙذ. تبثیز ضؼبع غّّتهٞ ٞب ثزضخبٔٔت لایلایٝ ٞب در خزٚٚجی ٘ٛردٛرد ٔطبثک ضىُ 21 ثزرسی ضذ . ووٝ طب ذٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ،افشایص ضؼبع غّ ّتهٞب ثز ضخبٔٔت لایلایٝ ٞب تبثیز لبثلبثُ ت جٟتٛجٟیٟی ٘ذارد.

نتیجه گیری
در ایایٗ مبِٔمبِٝ فزایٙٙذ ٘ٛردٛرد یه ٘ٛعٛع ٚرق ٘بسن فٛلادی ضذ س٘سً٘ ثثٝ دٚ رٚٚش ؼٔؼِٕٛیِی ٚ سبذٚٚیچی ٔٛردٛرد ثزرسی لزار ٌزفت. مبیسٔمبیسٝ دٚ رٚٚش طب٘طبٖ ٔی دٞٞذ ووٝ ثزای وبٞص ضخبٔٔت یىسبیىسبٖ، یزٚ٘یزٚیٚی اردٜ ثثٝ غّّتهٞ ٞب در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی ٘سجت ثثٝ ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی ثثٝ یشأیشاٖ% 40وبٞٞص ٔی یبثذ؛ أٔب طتبٌٚطتبٚرٚر لاسْ ثزای ٘ٛردٛرد در حبِِت سبذٚیچی وبٞص یبفت٘یبفتٝ ث ىثّىٝ حذٚٚد %20 افشایص ٔی یبثذ ووٝ دیُ آآٖ افشایص ططَٛ بحی٘بحیٝ تٕٕبس در ٛرد سبذٚٚیچی ٘سجت ثثٝ ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی ٔی ثبضذ. در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚیچی تٛسیغ وز٘٘صٞ ٞب یىٙ ٛاخت تز اس ٘ٛردٛرد ؼٔؼِٕٛیِی است.
در ٘ٛردٛرد سب٘ذٚٚیچی ثب افشایص درغذ وبر سزد، فطبر ٘ٛردٛرد افشایص یبفتیبفتٝ ٚ مط٘مطٝ خٙثی ثٝ سٕت جّجّٛ )خزٚ جی ٘ٛردٛرد( جبثجب ٔی ضٛد ٚ افشایص طتبٌٚطتبٚرٚر ٘ٛردٛرد ثب درغذوبرسزد ثٝ غٛرت خطی ٔی ثبضذ. ٞٓ چٙ یٗ ثب افشایصدرغذ وبر سزد، ضخبٔٔت ٞز ددٚ لایلایٝ در خزٚٚجی ثثٝ غٛرت خطی وبٞص ٔی یبثذ. ثب اػٕ بَ تٙص وططی، یزٚ٘یزٚیٚی ٘ٛردٛرد وبٞص یبفتیبفتٝ ٚ تبثیز یزٚ٘یزٚیٚی وطص اس ػمت در وبٞص یزٚ٘یزٚ ،ثیص تز ٔی ض د. ثب افشایص ٔمذار فبوتٛر اغطىبن، مط٘مطٝ
مًًادA9
ٔبوشیشیٕٓ فطبر)مط٘مطٝ خٙثی( ثٝ سٕت رٚرٚدیٚدی ٘ٛردٛرد جب ثثٝ جب ٔی ضٛد ٚ تٛسیغ وز٘٘ص ٞب غیزیىٙ ٛاخت تز ٔی ضٛد. ثبافشایص ضؼبع غّّته ٞب، فطبر ٘ٛردٛرد افشایص یبفتیبفتٝ ٚ مط٘مطٝخٙثی ثثٝ سٕت رٚٚرٚدیٚدی ٘ٛردٛرد جبثجب ‌ٔیضٛد. ثب افشایصضؼبع غّّته ٞب، تٛسیغ وز٘٘ص ٞب ٔمذار وٕی غیزیىٙ ٛاخت ٔی ضٛد ٚ افشایص ضؼبع غّّته ٞب ثز تغییز ضخبٔٔت لایٝ ٞب تبثیز لبثُ ت جٟتٛجٟیٟی ٘ذارد.

ضکل 8:-تاثیر ضعاع غلتک َا بر تًًزیع کروصَ َا

A:مًًثروًًردفًًلادی

ضکل 9:- تاثیر ضعاع غلتک َا بر ضخامت لایٍ َا

sandwich sheets”, Int.J.Mech.Sci. 42 24172437, (2000).

5- H. DaneshManesh and A. KarimiTaheri,
“Theoretical and experimental investig- ation of cold rolling of tri-layer strip”, J.Mat.Proc. Tech. (2004).

6-G.Y.Tzou,” Theoretical study on the cold sandwich sheet rolling considering Coulombfriction”, J.Mat.P.Tech .(114) 4150, (2001).

M.N. Huang ,G.Y. Tzou and S.W. Syu, “Investigation on comparisons between two analytical models of sandwich sheet rolling bonded before rolling”, J.Mat.Proc. Tech. 140 598–603, (2003).

Y.M Hwang,H.H.Hsu,H.J.lee, ”Analysis of sandwich sheet rolling by stream function method”, Int.J.Mech.Sci.37(3) 297-315, (1995).
References:

A.A.Afonja and D.H.Sansome, “A theoretical analysis of the sandwich rolling process”, Int.J.Mech.Sci. 15 1-14, (1973).

Yasunori Harada and Masanobu
Ohmori, “Sandwich rolling of sintered compacts of pure chromium” ,J.Mat.Proc. Tech. 137 117–122, (2003).

Zone-Ching Lin andTang-Guo Huang, “Hot rolling of an aluminum-copper sandwich ¯at strip with the threedimensional finite element method”, J.Mat.Proc. Tech. 99 154-168, (2000).

Yeong-Maw Hwang, Hung-Hsiou Hsu and Yuh-Lin Hwang, “Analytical and experimental study on bonding behavior at
the roll gap during complex rolling of

A; مًًاد
9-H. Arabi, S.H. Seyedein, A. Mehryab, and B. Tolaminejad, Mathematical modeling and simulation of the interface region of a tri-layer composite material, brass-steel-brass, produced by cold rolling, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 16(2), 189-196, 2009.

10-Zone-Ching Lin, Tang-Guo Huang, Hot rolling of an aluminum-copper sandwich at strip with the three-dimensional finite element method, Journal of Materials Processing Technology, 99 154-168, (2000).

11-H.J.Kim,J.C.Bae,
E.S.Park,M.Y.Huh,D.H.Kim, Production of Zr-based bulk metallic glass thin strips by means of sandwich rolling in the supercooled liquid region,J.Alloys and compounds,504S S271-S274, (2010).

12-W.F.Hasford,M.Caddell,
Metalforming(Mechanics and Metalurgy), second edition, Prentice Hall, 1993.

A<مًًثروًًردفًًلادی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید