مقاله دانلود JNM_Volume 6_Issue – 24- 95_Pages 51-62-1

0

LFm 103 )1(
دس ساثغساثغِ ثبلا، کویتّ ّبیٍ Δm (g) ،WR (mm3/Nm)، (3F (N) L (m) ،ρ (g/cm ثثِ تشتیِت ػجبستٌٌذ اص ًشی ػبیؾ، هقذاس کبّّؾ ٍصٍصى، چگبلی وًوًَِ، هؼبکت پیو دُ ؿذُ یشٍٍی اػوبلی. ثشای تِؼییی چگبلی وًوًَِ ّب ًیض اص قبًَى هخًلَطّ ب هغبثق ثب ساثغ) 2( اػتلبدُ ؿًذَ]15[:

1195212157223

1 Wf Wm)2(
c f m
وًیه
دس ایی ساثغ ،W ρ ثثِ تشتیت چگِبلی دسکذ صًی ّش کبص اػتِ. اًًذِیغ ّبٍی m f ،c ًیضِ ث تشتیٍت ثٍیبًًگشٍ خَاف هشثَط ث کبهپَصیت، الیبف ٍ صهی اػت. خذٍل1، چگبلیٍ هَاد ا لی )اػتخشاج ؿذُ اص کٌبتبلَگ تَلیذ ک ذُکٌٌذُ( کبهپ َصیتّبی تَلیذی )هحبِػج ؿذُ ثب ساثغ 2( سا ًـبى هی دّذ. دس ایی خذٍٍل، و ًوًَِّبِی هَسد ًظش ًیِض کذ گزاسی ؿذُ اًًذ تب اص تکشاس پشّیض ؿََد.
نتایج و بحث مً رفً لًًصی الیاف آسیاب شذشذٌ ؿکل3، تلبٍیش SEM ّش ػ الیبف ا لی سا وشاُ ثبه سک لََطی پَدس حبکلِ اص ػیبهِ کبسیِ ّشِ یک اص ىّ ّبًـَبى هی دّذ. چٌٌیی ث ًظش هی سِػذ ک ث ؿیش اص الیبفکشثی، ػیبه کبسی ػبیش الیبف ّب ث رساتی ثب ًؼجت اثؼبدی پبییی هٌٌدش هی ؿَد. ایی دس کَستی اػت ککِ هی تَاى رسات ػیبه ؿذُ ی الیبف کشثی سا ” الیبف ک تب ” دس ًظش گشکت. ه ضَع دیگش، هکبًًیضم حبکن ثش کش یٌٌذ ػُیبه کبسی اػتِ: ؿکؼتِ ثشای الیبف کشثی ػبیِؾ ثشای الیبفٍ ؿیـ. ثب ت خ ث ؿکل3، قغش اٍلیبف ؿیـٍ E، ؿیـ S کشثی ث تشتیت ثشاثش ثب 25، 11 8 هیکش هتش تؼییی ؿذ.

شکل 3- تصاییز SEM گزفتٍ شذٌٍ اس الیاف¬َای ایلیٍ ی مً رفً لًًصی آن¬َا پیش ی پس اس آسیاب¬کاری:
“الف” ی “ب” تزای الیاف شیش E؛ “ج” ی “د” تزای الیاف شیش S؛ ” َ” ی “ی” تزای الیاف کزته

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جذیل9- چگالی مًًاد ایلیٍ ی وم وٍ َای کامپًًسیتی تًًلیذی
چگالی )3g/cm( کذ وم وومًوٍ مادٌ ی ایلیٍ / وم وٍ ی کامپًًسیتی
1/2500 P اپَکؼی خبِلق
2/5400 – الیبف ؿیـ E
2/4900 – الیبف ؿیـ S
1/8000 – الیبف کشثیِ
1/2564 E اپَکؼی تقَیت ؿذُ ثب الیبف ؿیـؿیـِ E ػیبه ؿذؿذُ
1/2563 S اپَکؼی تقَیت ؿذُ ثب الیبف ؿیـؿیـِ S ػیبه ؿذُ
1/2538 C اپَکؼی تقَیت ؿذُ ثب الیبف کشثی ػیبه ؿذؿذُ
خًًاص سایشی ی سختی کامپًسیت َای تًًلیذی ًتبیح کوی صهَى ػبیؾ دس ؿکلّ ّبی 4 تب 6 هذ اػت. ؿکل4 تـییشات ضشیت اکغکب وًوًَِ ّب سا ثشُ حؼت هؼبکت پیو د ؿذ دس صهَىِ ػَبیًؾ ًـبى هی دّذ .ثب ت خ ث ایی ؿُکل، اگشچ هقذاس ضشیت اکغکب و ًوًَِّبی C E ،P تقشیجبً یکؼبى اػت؛ اهب ؿی ی تـییشاتِ و ی E، هتلبٍٍت اص د وًوًَِ ی دیگش اػتَُ. دس و ًوًَِیً یَبدًِ ؿذ، ًخؼت ضشیتٍ اکَغًِکب دس حذٍٍد 1/0 اػًَت؛ اهب پغ اٍص پیوَدى هؼبکت m10، یک حبلت اًًتٍقبل سی هی دّذ ػولاًِ هکبًًیضم ػبیؾ تـییشٍ هی کٌٌذ هقذاس ضشیت اکغکٍب ث هیضاىِ و ّبی P C ًضدیک هی ؿَد. اص ایی س هی تَاى ػ هشَحًل سا ثشای ػبیؾ ایی وًوًَِ ی کبهپَصیتی دس ًظش گشکت. هشحل ی اٍٍلِ )m10-0(: اتلًَِبِل رسات ػیبه ؿذٍُ یِ الیبف ؿیـِ E ث هیضاًًیٍ اػت ک هیت اًًذ هؼبکتِ ا لی ی ػبیؾ سا تحول کٌٌذ ثؼیبس هحتول اػت ک هکبًًیضم حبکن دس ایی هشحلهشحلِ، اص َعًَع چؼجبى) Adhesion( ثبؿذ. هشحل ی دٍٍم )m25-10(: یک هشحل ی اًًتقبلی اػت ک دس ى خِذا ؿذى کلل هـٍتش هیبىِ رسات خشدِ ؿذُ ی الیبف ؿیـE ؿبص هی ؿَد رسات کٍ ذ ؿذ، ث ػٌ َاى رسات خبسخی ػبیٌٌذُ ػول هی ک ٌذ هُکبًًیضمُ حِبکن ث ػوت خشاؿبى )Abrasion( پیؾ هیسٍٍد. هشحل ی ػَم) m250-25(:
هکبًًیضم حبکن اص ًَعَع خشاؿبى ٍ ث عَس خبف ث کَست ثشادُ ثشداسی) Micro-cutting( پیؾ ثیٌٌی هی ؿَِد؛ صیشا رسات ػبیٌ ذُ ی ثب ػختی ًؼجیِؼجی ثؼیبس ثبلا دس ػیؼتن حضَس داسًًذ]16[. اص ػَیً دِیگش، کؼبل ؿذى هکبًًیضم خؼتگی ػغحی اص َعًَع دذاً ای) Indentation( ًیض هحتول اػت؛ صیشا ایی هکبًًیضم ٌگبهی کؼبل هی ؿَد ککِ هبدُ یِ هَسد ًظش تشد ثبؿذ ٍ یب خؼن خبسخی ػبیٌ ذ خٍخَدَد داؿت ثبؿذ دس ػغح ػبیؾ، کشٍٍسکتگی دیذُ ؿَد]16[.
دس ثخؾ ثؼذ، ثیـتش ث ایی ه ضَع پشداخت ثب ت ختَخِ ثثِ تلبٍٍیش SEM، هکبًًیضمِ حبکن تؼییی ؿِذُ اػِتٍ .
ثب ت ختَخِ ثثِ ایی تَضیحبت، چٌٌیی ث ًظٍش هیِ سػذ ککِ ثثِ عَس کلی و ّبیٍ کبهپَصیتی َع S C ث تشتیت دٍس هشحل ی ػًَمً اٍل ػبیؾ خَد قشاس داسًًذ. اص ایی س ،ضشیِت اکغکب وًوًَِ ی C ثبلاتش اص و ی P اػت و ی S ًیض حذًٍدَ 800 دسکذ ضشیتً اَکًِغکب کوتشیٍِ ًؼَِجًت ثثِ ػبیش و ّب داسد )ؿکل4(. ؿبیبى رکش اػتٍ ک ث دِلیل ضٍشیتً اکًغکب ثؼٍیبس کِوتش و ی S دس تیدًتیدِ یشًیشٍیٍی ثؼیبس کوتش اسدُ ث یشً ػٌَح) Load Cell( دػتگبُ صهَى ػبیؾ، ًَػبىَػبى ثؼیبس صیبدی دس وًوَداَداس ایی وًوًَِ هِـبّ ذُ هی ؿَد.
ثشای اثجًبتًَِ ػ هشحلِ ای ثَدى قشاس داؿتی وًٍوًَِ یS دس اٍلیی هشحل اص ػبیؾ خَد، صهَى ػٍبیؾ ثش سٍیًِ ایی وًوًَِ ثب هؼبکت پیوبیؾ m500 ػشػت خغی m/s14/0 د ثبسدٍثبسُ تکشاس ؿذ )ؿکل5(. ثشای ػبخٍت ایی وًوًَِ، دیگش ػوُلیبت گبص صدایی هخلَط سصیی الیبف ػَیًبه ؿذ اًًدبم ًـذ ک تأِثیش ى وشاُ ثب اکضایؾ ػشػت خغیُ پیی ػبیٌ ذُ، ًیض ث خَثی دّس اکضایؾ ضشیت اکغکب ًؼجت ثثِ حبلت گبص صدایی ؿذُ هـْ َد اػت. ثب تِ خ ث ؿکل5، هی تَاى ػِ هشٍحلِ ی ػبیؾ یبد ؿذ سا ث خَِثیِ هـب ذهـبّذُ کشدٍ: هشحلِ ی اٍل) m150-0(، هشحلُهشحلِ ی ددٍمٍم) m350-150( هشحل ی ػَم) m500-350(.
وًیه
ثب خَد ػختی ثبلاتش وًوًَِ ی S )ؿکل6- الق( هیبًگیی ضشیت اکغکب ثؼیًبس پِبییی ىِ )ؿکل6- هٍ(؛ هیضاى کبّؾِ ٍصى )ؿکل6- ج( دس تیدًتیدِ هقذاس ًشی ػبیؾ ایی وًوًَِ )ؿکل6- د(، هـبث ثب وًوًَِ ّبی E P اػت .
کوتشیی هیضاى کبِّّؾ ٍصىِ ًشی ػبیؾ، هشثَط ثثِ و ی C اػت کِ ًؼجت ث ػبیش وًوًَِ ّب، ثیؾ اص 13 دسَکًِذ ث جَد یبکت اػت. ػختی اٍیًیَ و، ثیـتش اص و ی P کوتٍش اص وًوًَِ ّبی S E اػَتً؛ صیشا الیبفٍ کشَثٍیً، هبدُ ای ا ستٍ تشًٍپَیًک) Orthotropic( اػت هذٍل یبًًگ ػشضی اػتحکبم ػشضی ى، ًِ ت ْب کن تش اص اػتحکبم عَلی ى اػت، ثلکثلکِ اص الیبف ّبی ؿیـؿیـِ ًیض کن تش اػت. ػلاػلاٍُ ثش ى، ساثغساثغِ)3( تأثیش ؿذیذ ٍ ت اًًی
77724225173

کبّؾ قغش الیبف) D( ثش اِکضایِؾ اًًؼغبفِپزٍیشی ى) f( ساًـبى هیدّذ]17[. ثب ت خِ ث ایی ساثغ ث دلیل قغشکن تش الیبف کشثی ًؼجت ث ػبیش وًوًَِ ّب )ؿکل3- ج(، َع ػیبه ؿذُ ى ًیض اًًؼغبف پزیشیًَ) f( ثبلاتشی سا اص خًَد ًـبى هی دّّذ اص ایی سٍ دس اثش کشٍ سکتِی ػَصى دػتگبدػتگبُ ػختی ػٌح، ساحٍت تش هی ت اًًذ دس کبص صهیٌ خن ؿَد. ) 3( 4f 

E20f D
دس ساثغساثغِ ثبلا ،Ef (GPa) ٍ D (μm) ثثِ تشتیت ػجبستٌٌذ اص هذٍل یبًًگ ٍ قغش الیبف. تیدًتیدِ ی هقبیؼ ی اًًؼغبف پزیشی الیبفّبی هَسد اػتلبداػتلبدُ دس ایی تحقیق ًیض دس خذٍٍل2 هذُ اػت.

شکل 4- ومًًدار ضزیه اصطکاک تز حسه فاصلٍ تٍ تزتیه تزای ومً وٍ َای الف: P، ب: E، ج: S ی د: C

شکل 5- ومًًدار ضزیه اصطکاک تز حسه فاصلٍ تزای ومً و ی S در مسافت پیمایش m555 ی سزعت خطی m/s94/5

شکل 6- وتایج آسمًًن سختی سىجی ی سایٍش
جذیل5- استحکام، مذیل یاوگ ی اوعطاف پذیزی الیاف شیش E، شیششیشٍ S ی کزته
S الیاف کزته E الیاف شیشٍ الیاف شیشٍ کمیت
2989/3 1693/2 480/3 اػتحکبم کــی عَلی* )MPa(
189/5 1693/2 480/3 اػتٍحکبم کــی ػشضی )MPa(

230 85 70/5 هذٍٍل یبًًگ عَلی )GPa(
22 85 70/5 هذٍل یبًًگ ػشضی )GPa(
21/22 16/08 0/72 قبثلیت اًًؼغبف پزیشی )4×1/GPa.μm106(
* اػتحکبم کــی عَلی الیبف ّب ثش اػبع اػتبًًذاسد 04-ASTM D 3822 اًذاص گیشی ؿذُ اػت؛ اهب ػبیش دادُ ّب اص هٌجغ] 17[ اػتخشاج ؿذُ اػت.

مًًاد وًًیه
تزرسی میکزیسکًًپی سطًًح سایش
ؿکل ّبی 7 تب 9، تلبٍٍیش SEM ػغح و ّب سِا پغِ اص اًدبم صهَى ػبیؾ ًـبى هی دّ ٌذ. ّوبَىًِ گگًَِ ک اًتظبس هی سٍد، هکٍبًًیضم ػبیؾ اپَکؼی خبلق اص َع چؼجبى اػت]18 19[ ؿکل7- الق ًیض ى سا تأِیًیذ هی کٌٌذ. دس ایی تلَیش، کٍلؾ ّب حبکی اص تـکیل ؿجک ای اص تش ّبی ػشضی اػت ک ثب ثضسگٌٌوبیی ثیـتش، دس ؿکل7- ه ًـبى دادُ ؿذؿذُ اػت. ایی تش ّب اص ٍیظگی ّبی هکبًًیضم خؼتگیٍ ػغحی هَاد تشد ٍ وچٌّوچٌییٌیی اپَکؼی ثِ ؿوبس هی سٍٍد]20 21[.
ؿکل8- الق ثؼتش ػبیـی وًوًَِ ی E سا ًـبى هی دّذ ک تَصیغ الیبف صثشی ػغح ث خَثی دس ى ًوبیبى اػِت. ؿکل8- هٍ دس ثضسگٌٌوبییِ ثیـتش، الیبف ػیبه ؿذُ ک وچٌٌبى دس ثؼتش ػبیؾ ثبقی هبًذُ اػت سا وشاُ ثب یکِ حلشُ یِ ًبؿی اص کٌ ذُ ؿذُ رسات الیبف ًـبّى هی دّذ. ثب ت خ ث ؿکل8- ج، هکبًًیضم ػبیؾ تشکیجی اص َع چؼجبىٍ )ث دلیل هبلیذ ؿٍذى ایدبد ػغَح ػبیؾً کبف( خِشاؿبى )کلؾُّ ّب حلٍشُ ّب سا ثجیٌیذ( اػت؛ اهب ثثِ ّش حبل هکبًًیضم خشاؿبى، هکبًًیضم ؿبلتِ ث ًظش هی سِػذ. ؿکل ّبی 8- د تب ًیض هشثَط ثوًوًَِ یِ S اػت ک گٍ اّّی ثش ؿبلت ثَدىِ هکٍبًیضم ػبیؾ اِِص
َعًَ چؼجبى اػت خَد ى سا ث تشتیت دس ػثضسگٌٌوبیی کن، هتَػظ ٍ صیبد اثجبت هی کٌٌذ.
صثشی یِکٌ َاخت حبؿیِ ّبی کبف پیشاهَى ثؼتش ػبیؾ وًوًَِ ی C )ؿکٍل9- الق(، هکبًًیضم ػبیؾ خشاؿبى اص ع ثشَادًُ ثشداسی سا هحتول هیٍ ػبصد]16[. ایی صثشی یکٌ َاخت، دس ثضسگٌٌوبیی ثبلاتش دس ؿکل9- ه ًیض ٍاضح تشِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس ایی ؿکل، حضَس رسات الیبف ث خَثی هـْ َد اػت. ٌگبم دس توبع قشاس گشکتی ایی رسات ثب پیی دػتگبُ صهَى ػبیؾ، ثثِ دلیل ػذم اتلبل هؼتحکن هیبى رسات الیبف کشثی ػیبه ؿذ ٍ صهیٌ ی اپَکؼٍیٍ، تش دس کلل هـتشٍ ایی دٍ کبص ایدُبد )کلؾِ ّبی 1 2 دس ؿکل9- ج( پغ اص هذتی ًیضٍ ػشاًًدبم رسات تقَیت ک ذُکٌٌذُ اص هحل خَد خذا هی ؿ ًذ یک حلِشُ ثش خبی هی گزاسًذ )کلؾ 3 دس ؿکل9- ج(. ایی رسات ث دلیل اػتحکبم ثبلای خََد، هی ت اًٌذ اص یک ػوتِ دس ػغح صهِیٌ ی اپَکؼی کشٍ سٍ ًذ ثشاد ثشداسی ک ٌذ ک ؿکل9-د ث خَثی ایی هکبًًیضم سا ًـبى هی دّّذ.
77724225046

شکل 7- تصاییز SEM اس سطح سایش ومً و ی P

65

شکل 8- تصاییز SEM اس سطًًح سایش ومً وٍ َای E )الف، ب، ج( ی S )د ،َ، ی(

شکل 9- تصاییز SEM اس سطح سایش ومً و ی C
مًاد وًًیه69
نتیجه گیریٍ
ایی پظ ّؾ، ثثِ اهکبى ػٌٌدی ث جَد خَاف ػبیـی یک سصییِ اپَکؼی تدبسی پشداخت. ثشای ایی ه ظََس، اص الیبفِ ػِیبه ؿذُ ث ػٌ َاى تقَیت ک ذُ اػتلبدُ ؿذ. ثب ت خ ث تلبٍٍیش هیِکش ػکَح الکتش ًی سٍٍثـی اص پَدس ػیبه ؿذُ، ثش خلاف ه سک لَطی پَدس الیبف ؿیـِ E S؛ ت ْب رسات الیبف کشثیَ ػیبهِ ؿِذُ سا هی تَاى ث ػٌ َاىٍ
ٍیؼکشٍیؼکش دس ًظش گشکت. ثب ت خ ث ًتبیحِ صهَىِ ػبیؾ ،هی تَاى ثش اػبع هؼبکت پیو دُ ؿذُ، ػ هشحل سا ثشای ػبیؾ وًوًَِ ّبی کبهپَصیتی دس ًظش گشکت. هکبًًیضم حبکن دس هشحلهشحلِ ی اٍٍل، اص ًَعَع چؼجبى اػت. هشحلهشحلِ ی دٍٍم، یک هشحلِ ی اًًتقبلی اػت. دس هشحلِهشحلِ ی ػَم، هکبًًیضم حبکن اص
َع خشاؿبى ث عَس خبف ثٍ کَسِت ثشاد ثشداسی اػت .و ّبیٍ کبهٍپَصیتی َع S C ث تشتیتِ دس هشحلِ یِ ػَمً اٍل ػبیؾ خَدً قشاس داسًًذ؛ اهب وًوًَِ ی E، ّش ػ هشحلهشحلِ سا عی هی کٌٌذ. هکبًًیضم ّبی ؿَبًلت ثش ػبیؾ و ّبی C S ،E ،P ث تشتیت ػجبستٌٌذ اص چؼجبى خؼًَتگی ػغحِی، خشٍاؿبى، چؼجبِى ثشادُ ثشدٍاسی. ضِشیتٍ اکغکب وًوًَِ ی C ثبلاتش اص و ی P اػت و ی S ًیض حذحذٍدٍد 800 دسکذ، ضشیتً اَکًغکب کوتشیً ًؼًَجت ثثِ ػبیش و ّب داسد. ثب خَد ػخِتی ثبلاتشٍ وًوًَِ ی S، هیضاىًشی ػًبیَؾًِ ى، هـبثهـبثِ ثب وًِوًَِ ّبِی E P اػِتِ. کوتشییِهیضاى ًشی ػبیؾ، هشثَط ث وًوًَِ ی C اػت ک ًؼجت ثػبیش وًوًَِ ّب، ثیؾ اص 13 دَسًکذ کبّؾ یبکت اػت .ػخٍتی ایی وًوًَِ، ثیـتش اص وًوًَِ ی P ٍ کوتش اص وًوًَِ ّبی S E اػتً .

تشکر و قدردانی
یؼًٌَیؼٌذگبىٌذگبى ایی هقبل، اص قبی دکتش ػیذ هدتجی صثشخذ ٍ قبی دکتش سحین اقشء ث تشتیت اػتبد ثخؾ هْ ٌذػی هَاد داًـگبُ ؿیشاص ٍ اػتبدیبس پظ ـکذ هکبًًیک پظٍ ـگبُپظٍّـگبُ کضبیی ایشاى ٍ وچٌّوچٌییٌیی قبی هّ ٌذعُ داسیَؽ رسی هذیش ػبهل هحتشم کبسخبً ی تَاى هحَِس ریی کٌؼت کوبل تـکش سا ثبثت ّوکبسِی کویوبً ثی دسیؾ ایـبى داسًذ.

References:
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)”, Composites: Part B, Vol. 43, pp. 549-558, 2012.
Q. B. Guo, K. T. Lau, B. F. Zheng, M. Z. Rong and M. Q. Zhang, “Imparting Ultra-Low Friction and Wear Rate to Epoxy by the Incorporation of Microencapsulated Lubricant”, Macromolecular Materials and Engineering, Vol. 294, pp. 20-24, 2009.
N. L. McCook, B. Boesl, D. L. Burris and W. G. Sawyer, “Epoxy, ZnO, and PTFE Nanocomposite: Friction and Wear Optimization”, Tribology Letters, Vol. 22, pp. 253-257, .6002
B. Sureshaa, G. Chandramohan, P. R. S. Rao, P. Sampathkumaran, S. Seetharamu and V. Venkateswarlu, “Friction and Slide Wear
Characteristics of Glass-Epoxy and GlassEpoxy Filled with SiCp Composites”, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 13, pp. 535-541, .6002
ASM Handbook: Composites, p. 161-162, ASM International, 2001.
W. Jiang, F. L. Jin and S. J. Park, “ThermoMechanical Behaviors of Epoxy Resins Reinforced with Nano-Al2O3 Particles”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 18, pp. 594-496, 2012.
G. Akovali, Handbook of Composite Fabrication, p. 26-27, iSmithers Rapra Publishing, Ankara, 2001.
C. Lhymn and Y. Lhymn, “Friction and Wear of Rubber/Epoxy Composites”, Journal of Materials Science, Vol. 24, pp. 1252-1256, .9891
A. Haghighat Mesbahi, D. Semnani and S. N. Khorasani, “Performance Prediction of a Specific Wear Rate in Epoxy Nanocomposites With Various Composition Content of
Polytetrafluoroethylen (PTFE), Graphite, Short Carbon Fibers (CF) and Nano-TiO2 Using
65کامپًسیت تقًیت
M. N. D. Santos, C. V. Opelt, S. H. Pezzin, S. C. Amico, C. E. D. Costa, J. C. Milan, F. H. Lafratta and L. A. F. Coelho, “Nanocomposite of Photocurable Epoxy-acrylate Resin and Carbon Nanotubes: Dynamic-mechanical, Thermal and Tribological Properties”, Materials Research, Vol. 16, pp. 367-374, 2013.
O. Jacobs, W. Xu, B. Schadel and W. Wu, “Wear Behaviour of Carbon Nanotube Reinforced Epoxy Resin Composites”, Tribology Letters Vol. 23, pp. 65-75, 2006.
M. C. Romanes, N. A. D. Souza, D. Coutinho, K. J. Balkus and T. W. Scharf, “Surface and Subsurface Characterization of Epoxy-Mesoporous Silica Composites to Clarify Tribological Properties”, Wear, Vol.
265, pp. 88-96, 2007.

J. Stabik and A. Dybowska, “Electrical and
Tribological Properties of Gradient EpoxyGraphite Composites”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol, 27, pp. 39-42, 2008.
G. Pan, Q. Guo, J. Ding, W. Zhang and X.
Wang, “Tribological Behaviors of Graphite/Epoxy Two-Phase Composite Coatings”, Tribology International, Vol. l43, pp. 1318-1325, 2010.
X.S. Xing and R. K. Y. Li, “Wear Behavior of Epoxy Matrix Composites Filled with Uniform Sized Sub-Micron Spherical Silica Particles”, Wear, Vol. 256, pp. 21-26, 2004.
P. V. Vasconcelos, F. J. Lino, A. M. Baptista and R. J. L. Neto, “Tribological Behaviour of Epoxy Based Composites for Rapid Tooling”, Wear, Vol. 260, pp. 30-39, 2006.
N. Chand and A. M. Naik, “Development and High Stress Abrasive Wear Behavior of Milled Carbon Fiber-Reinforced Epoxy Gradient Composites”, Polymer Composites, Vol. 29, pp. 736-744, 2008.
N. Chand and M. K. Sharma,
“Development and Sliding Wear Behaviour of Milled Carbon Fibre Reinforced Epoxy Gradient Composites”, Wear, Vol. 264, pp. 6974, 2008.
A. K. Kaw, Mechanics of Composite Materials, 2ed, p.207, Taylor & Francis Group, New York, 2006.
ASM Handbook: Friction, Lubrication, and Wear Technology, p. 320-628, ASM International, 2004.

  • 1

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

© All Right Reserved