تحقیق دانلود JNM_Volume 6_Issue – 24- 95_Pages 39-50-1

0

950 °C 1000 °C

1050 °C 1100 °C

1150 °C
شکل 9- مىحىیَای سیلان تغییر شکل گرم فًًلاد ایکس شصت ی پىج در دماََا ی ورخ کروشََای متفایت] 33[
43قاوًن
ّوبى گگًَِ ککِ هؽب ذُ هیؼَد در اکثر ؼرایط تغییر ؼکل تٌٌػ ظیلاى تب رظیذى ثثِ قطًقطِ اٍٍج افسایػ هی یبثاذٍ ظپط ثثِ تذریح تب رظیذى ثثِ ی حبلت پبیذار افت پیاذا هیکٌٌذ ککِ ًؽبًبًِ قَع تجلَر هداذد دیٌٌابهیکی) DRX( اظت ]23[. ػلاٍػلاٍُ ثر ایی افسایػ تٌٌػ ظایلاى ثاب افاسایػ ًرخ کرًًػ ٍ کبّّػ دهاب قبثال هؽابّ ذُ اظات . الجتاالجتاِ ، در دهبی950 درخدرخِ ظبًًتی گراد ٍ ًرخ کارًًػ 1-s1 هٌ حٌٌای حبصل ًؽبى دّ ذُ قَع ثبزیبثی دیٌٌبهیکی اظت]23[.
نتایج و بحث
در ایی ثخػ ًتبیح حبصل از هؼبدلهؼبدلِ قابًَى ًوابیی ثابثبثت ّبی اثعتٍاثعتِ ثثِ کرًًػ ثرای هاذل ظابزی هٌ حٌٌای ّابیتغییر ؼکل گرم فَلاد API X65 ارائارائِ ٍ ثب ًتابیح حبصالاز هذلی ککِ اخیرا ثر هجٌٌبی ی تبثغ ت اًًی از پابراهتر زًًار -ل هَّلَهَىَى ٍ ی تبثغ چٌٌذ خولخولِ ای درخدرخِ ظظِ از کارًػ ثاثاِتَاى m ت ظؼتَظؼِ دادُ ؼذُ اظات، هقبیعاهقبیعاِ های گاردد. ثاثاِ
هٌٌظ َر هقبیع ِ از هؼی بر ریؽ ِ هی بًگیی هرثؼ بت خط ب ((RMSE اظتابدُ هی ؼَد.
معادلٍ قاوًًن ومایی
ّوبى گگًَِ ککِ در خبی دیگر ثحا ؼاذُ اظات]23[، هی تَاى از هؼبدلاتی ککِ در آى ّب از پبراهتر زًر-لَّلَهیَهی ثاثاِػٌ َاى تبثؼی از تٌٌػ در ًظر گرفتگرفتِ هی ؼَد ثرای ثیبى اثاردهب ٍ ًرخ کرًًػ ثر هٌ حٌٌی ّبی ظیلاى اظتابدُ کرد:
296164-9055

)1(

35814523820

ککِ در راثطراثطِ فَق Q اًًارشی فؼابل ظابزی R ،(kJ/mol) ثبثت خْ بًی گبزّّب، ٍ T دهبی هطل اظات. قابًَى تا اًًی،قاابًَى ًواابیی ٍ قاابًَى آریَظاای ًو ااًَااِ ّاابیی از هیثبؼٌٌذ. اگر از قابًَى ًوابیی ثاثاِ ػٌ اَاى اظاتابدُؼَد، خ اّّین داؼت:

)2(

ککِ در راثطراثطِ فَق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ٍ

ٍ

ثبثتّ ّابی هابدُعاتٌٌذ. ثیابىتٌٌػ ظیلاى ثب هؼبدلات فَق کبهل ًیعت ٍ ثبیذ ثرای یا تٌٌػ هؽخصهؽخصِ یب تٌٌػ هرثَط ثثِ ی کرًػ هؼیی) ثثِ طَر هثبل تٌٌػ هرث طهرثَطِ ثِ کرًًػ 3/0( ثبزًَیعی ؼَد. هؼواَلا ایی هؼبدلات ثرای تاٌٌػ اٍٍج ؼاتًَؼاتِ هایؼا ًذ ]23، 24[.
الجتالجتِ، ثرای هذل ظبزی هٌ حٌٌی ّبی ظیلاى پیؽا ْبد ؼاذُاظت ککِ ثبثت ّبی هؼبدلات خابهغ را های تاَاى ثار حعات تَاثؼی چٌٌذ خولخولِ ای از کرًًػ ًَؼتَؼت]4، 11 ٍ 23[.
در هطبلؼهطبلؼِ حبضار، اثتاذا، هؼبدلالاِ قابًَى ًوابیی ثارایتٌٌػ ّبی هرثَط ثثِ کرًًػ ّبی در ثبزُ 1/0 تب 7/0 ٍ ثب ػذد افسایؽی 05/0 ثبزًَیعی ؼذ؛ ظپط، از تحلیال رگرظایرگرظایَى ثرای هٌٌطج کردى تبثغ چٌٌذ خولخولِ ای ثر ثبثت ّبی ثذظاتآهذُ ثثِ ازای کرًًػ ّبی هختلف اظتابدُ ؼذ.
ثااب خبیگاا اری

از راثطااراثطااِ 2 در راثطااطااِ 1 ٍ گاارفتی لگبریتن طجیؼی خ اّین داؼت:
264617-1648

)3(
هؽت خسیی هؼبدلهؼبدلِ فَق ثثِ ؼکل زیر ؼتًَؼتِ هیؼَد:
255727-2156

)4(

در ؼرایط دهب ثبثت راثطراثطِ 4 را هیتَاى ثثِ ؼکل زیر ًَؼتَؼت:
580212-9142

)5(

ثب ًَؼتیَؼتی راثطراثطِ 4 ثرای ؼرایط ًرخ کرًًػ ثبثت:
)6(

495122-682865

1383487521729

ثب ت ختَخِ ثثِ رٍٍاثط 5 ٍ 6 هقبدیر ٍ Q را هیتَاى ثثِ ترتیت از رٍٍی و دارًوَدارّاّا بی lnε-

σ ٍ σ-1/T )ثطا َر هیا بًگیی( تؼییی کرد. و دارًّوَدارّبیّبی lnε-σ ٍ σ-1/T ترظین ؼذُ ثرای تٌٌػ هرثَط ثثِ کرًًػ 3/0 ثثِ ترتیت در ؼاکلّ ّابی 2 ٍ 3 ًؽبى دادُ ؼذُ اظت.

شکل
3

ًدار
ومً
lnε


σ

مقذار

تعییه

ُت
جُ

شکل

3

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

© All Right Reserved