مقاله JNM_Volume 6_Issue – 24- 95_Pages 13-28-1

0

1/1 0/009 0/02 0/2 1/18 0/72 5/09 8/22 3/21 W-11

وتایج ی بحث
تررسی ریس ساختار مطا ذٌ ضذٌ تًسط میکریسکًًپ وًًری الف( ریس ساختار ریختگی
دس ؿىُ 1 سیض ػبخشبس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سیخشٍی ٚ سلبٚیش سط ی ٌش سلٛیش)Image Analyzer (]19[ ، ـب٘ـبٖ داددادٜ ؿذٜ اػز. دس سلبٚٚیش سط یُ ٌش سلٛیش، ثشا سـخیق ثٟٟشش وبسثیذ ٞب یٛسىشیه خٔٛخٛدٛد دس سیض ػبخشبس، سٛػظ شْ٘شْ افضاس وبسثیذ ٞب یٛسىشیه ثب س٘سً٘ آثی ٔـخق ؿذؿذٜ اػز .ثب اػشفبدٜ اص سٚٚؽ ٞب سط ی ٌش سلٛیش، وؼش ػغطی وبسثیذٞب یٛسىشیه ٚ ا٘ذاصٜ لغش وبسثیذٞب دس ٕٝ٘ٛ٘ ٞب سیخشٝ ٌش ؿذؿذٜ ثذػز آٔٔذ ووٝ دس خذٚخذَٚ 3 ـب٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. ثب س خسٛخٝ ثثٝ خذٚخذَٚ 3 لبثلبثُ ـبٞ ذٔـبٞذٜ اػز ووٝ ثب افضایؾ ٔمذاس سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ دس آِیبطٞٞب، لغش شٛػظ وبسثیذٞب وبٞٞؾ ٚ یضأیضاٖ وؼش ػغطی وبسثیذٞب اص ٕٝ٘ٛ٘ ثذٚثذٖٚ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ سب ٕ٘ٛ٘ٝ ضبٚ 1/1 دسکذ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ ،ثثٝ یضأیضاٖ 23/4 دسکذ افضایؾ یبفشیبفشٝ اػز. اص آ٘٘دبیی ووٝ ایایٗ وبسثیذٞب ثثٝ ػٙ اػٙٛاٖ ضفبظز و ذٜوٙٙذٜ اص صٔ یٙصٔیٙٝ دس مبثُ ٔٛادٛاد ػبیٙ ذٜ ػٕػُٕ ٔی ووٙٙذ ثب افضایؾ وؼش ػغطی ایٗ وبسثیذٞب ا٘٘شظبس ٔی سٚد ووٝ مبٚ ٔز ثٝ ػبیؾ آِِیبط ٘یض افضایؾ یبثذ.
ثب س خ ثثٝ سلبٚٚیش شبِ ٌشافی شٖفش ؿٜذٜ سٛػظ یىشٚ ػىٛح ٛس و دس ؿٍىُٛ 1 ـب داد ؿذٜ ا٘٘ذ، ٔیس ا دیذ و٘وٝ ثب افضٝایؾ سٙ ؼشٗ، و٘بسثیذٞب یٛسىشیه اصضبِِز ضخیٓ ث ضبِِز سیضسش سجذیُ ی ؿ ٘ذ وبسثیذٞب یٛسىشیهٝ ضبِِز ظشیف سش ث خٛد ٔیٌ یش٘٘ذٚ. ایٗ سغییشاٖر ث خٛد آ ذ دس سیض ػبٝخشبس، ثبػث یه دبسز ؿذ ػٝبخشبس ٚ دس شید٘شیدٝ ث جٛد خٛاف ىب٘٘یىی خ اٞٞذ ؿذ.
سیضػبخشبس ایٗ زذ ٞب سبثیش ثؼیبس ٕی ثش خٛاف ىب٘٘یىٖی مبٚ ٔز ػبیٖـی داسد. ثب س خٟ ث ؿىُ 1
ٔی س ا ـٚبٞ ذٜٔـبٞذٜ وشد ووٝ سیض ػبخشبس ٕٞٝ آِیبطٞٞب ثثٝ عٛس ػٕذٜ ؿبٔؿبُٔ وبسثیذ یٛسىشیه 3M7C دس صٔ یٙصٔیٙٝ آػشٙٙیشی ؼشٙٞؼشٙذٙذ فٖبص وبسثیذ اٚ ی وٕشش ثثٝ زـٓ ٔی خٛسد، ایٗ ضٛع ـب ٔی دٞٞذ و آیبطٞٞب ٔٛسدٛسد ثشسػی ثثٝ سشویت یٛسىشیه٘ ٘ضدیه ؼشٙٞؼشٙذٙذٝ.

مًًاد وًًیه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

)الف(

)ب(

)ج(

)د(
ضکل 1- ریسساختار متالًًگرافی ی تصاییر تحلیل گر تصًًیر ومً وٍ َای ریختٍ گری ضذٌ حایی الف( 0، ب( 3/0، ج( 7/0 ی د(
1/1% تىگسته
جذیل3 – کسر سطحی ی اوذازٌ قطر کارتیذََای یًًتکتیک تذست آمذٌ در ومً وٍ َای ریختٍ گری ضذٌ، تًًسط ورم افسار تحلیل گر تصًًیر
وؼش ػغطی وبسثیذ شٛػظ اذاصٜ لغش وبسثیذ)µm( دسکذ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ آِِیبط
25/17 47/2 0 W-0
26/11 38/3 0/3 W-3
28/3 29/1 0/7 W-7
29/4 20/6 1/1 W-11
ب( ریس ساختار حاصل از عملیات حرارتی
ؿىُ 2 سیض ػبخشبس شبِ ٌشافی زٟٟبس ٕ٘ٛ٘ٝ ػ ّیبر ضشاسسی ؿذٜ سا ـب٘ـبٖ ی دٞذ. ػ ّیبر ضشاسسی ثب ٞذف سجذیُ صٔ یٙصٔیٙٝ آػشٙٙیشی ثثٝ بسسٙٙضیز ٚ سػٛه وبسثیذ ٞب ثب٘ یثب٘ٛیٝ دس صٔ یٙصٔیٙٝ ا٘دبْ ٔیؿٛد، سب دس شید٘شیدٝ ػجت ث جٛد خٛاف ىب٘٘یىی لغؼبر ػبخشٝ ؿذٜ ٌشدد.
ثب لشاس ٌشفشٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس دٔٔب 800 دسخدسخٝ ػب٘ ٘شیٌٌشاد، ززٖٛ دس ایٗ دٔب فبص وبسثیذ ثب٘ٛیٝ دس صٔ یٙصٔیٙٝ آػشٙٙیشی دبیذاس اػز، فبص صٔ یٙصٔیٙٝ آػشٙٙیز غٙٙی اص ػٙٙبکش آِِیبط سدضیسدضیٝ ؿذٜ ٚ ثثٝ فبص آػشٙٙیز ثب غّّظز وٓ سش ػٙٙبکش آِِیبط ٚ وبسثیذ ثب٘ یثب٘ٛیٝ سدضیسدضیٝ ٔی ؿٛد. ػذغ دس عی و ئٙر وشدوشدٖ، فبص آػشٙٙیز ثب غّظز دبیی سش اص ػٙبکش آِیبط ثثٝ بسسٙٙضیز سجذیُ ٔی ؿٛد. بٕٞبٖ ٌٝ٘ٛ ووٝ دسؿىدسؿىُ 2 ـب ذٜٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد، ػبخشبس ؿبؿبُٔ فبصٞب وبسثیذ )٘ٛاضیٛاضی سٚ ؿٗ( ٚ صٔ یٙصٔیٙٝ اػز ووٝ ضبٚ سیغ ٞب بسسٙٙضیز، وبسثیذ ثب٘ یثب٘ٛیٝ وشٚوشْٚ )رسار سٚ ؿٗ (، وبسثیذ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ ٚ اضشٕبلا دس ثؼضی ٘ٛاضیٛاضی، آػشٙٙیز ثبلی ب٘ذٜ اػز. وبسثیذٞب یٛسىشیه ضیٗ ا٘دٕبد سـىیُ خ ا ٙذ ؿذ. دس ضبِی ووٝ وبسثیذٞب ثب٘ یثب٘ٛیٝ دس عی ػشد ؿذؿذٖ دغ اص ا٘دٕبد یب بٍْٞٙبْ ػ ّیبر ضشاسسی سـىیُ ٔی شد٘ذ. دغ اص ػ ّیبر ضشاسسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب، صٔ یٙصٔیٙٝ دزبس سغییشار ػ ذٜ ٔی ؿٛد ٚ رسار سیض دس صٔ یٙصٔیٙٝ ـبٞ ذٔـبٞذٜ ٔی ٌشدد. ایٗ رسار ،وبسثیذٞب ثب٘ یثب٘ٛیٝ ؼشٙٞؼشٙذٙذ ووٝ اص فبص آػشٙٙیز غٙٙی اص ػٙٙبکش آِِیبط سـىیُ ؿذٜ ا٘ذ. ایٗ وبسثیذٞب ثثٝ کٛسر وشٚ ، دس دسٚدسٖٚ آػشٙٙیز خ ا٘خٛا٘ٝ صدٜ ٚ سؿذ ٔی و ٙذ. اذاصٜ ٚ یضأیضاٖ وبسثیذٞب ثثٝ صٔ بصٔبٖ ٚ دٔب ػ ّیبر ضشاسسی ثؼشٍٍی داسد .وبسثیذٞب ثب٘ یثب٘ٛیٝ دس سلبٚیش اذ ؿذٜ، ػفیذ س٘سً٘ دیذدیذٜ ٔی ؿ ٘ذ؛ أب ثثٝ دیُ اذاصٜ و زىـبوٛزىـبٖ دس ثضسی ٕ٘بییٕبیی ووٓ ،ثٝ کٛسر ٘مبط ػیبٜ / سٚ ؿٗ دیذدیذٜ خ اٞ ٙذ ؿذ.
ثب س خسٛخٝ ثثٝ ؿىؿىُ 2 افضایؾ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ ثبػث سیض ؿذؿذٖ وبسثیذٞب ثب٘ یثب٘ٛیٝ ٚ ٓٞ زٙ یٗ ظشیف سش ؿذؿذٖ بسسٙٙضیز شدیذٌشدیذٜ اػز، ووٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ضبٚ 7/0 ٚ 1/1 دسکذ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ ایٗ اثش لبثُ ـب ذٜٔـبٞذٜ اػز ٚ ٔی س ا٘٘ذ ثبػث ث جٛد خٛاف ىب٘٘یىی آِِیبط ؿٛد. بسسٙ ضیز اٚ یاِٚیٝ سفٔٛسفِٛٛطٛط ثـمبثی داسد ووٝ ثب س خسٛخٝ ثثٝ وبٞؾ وشثٗ دس صٔ یٙصٔیٙٝ ٚ ثثٝ دیُ خزه وشثٗ سٛػظ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ ثثٝ بسسٙٙضیز لایلایٝ ا سجذیُ ٔی ٌشدد. ٓٞ زٙ یٗ ثب افضایؾ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ یب٘ یٔیبٍ٘یٗ ا٘ذاصٜ لغش وبسثیذ وٓ سش ٔیٌ ٌشدد.
ثثٝ عٛس وّّی ثب ـب ذٜٔـبٞذٜ ػبخشبس شبِ ٌشافی ٞش زٟٟبس ٕٝ٘ٛ٘ ٔی س اسٛاٖ ٌفز ووٝ ثب ػ ّیبر ضشاسسی، ػبخشبس
ٍٕٗٞ سش ثٝ دػز ٔی آیذ ٚ دس شید٘شیدٝ خٛاف ىب٘٘یىی ثٟشش ٔٛسدٛسد ا٘٘شظبس اػز. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ضبٚ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ ٘ؼجز ثثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثذٚثذٖٚ سٙ ؼشٗسٍٙؼشٗ داسا ػبخشبس ثب وبسثیذ سیضسش ٚ یه دبسز سش ؼشٙٞؼشٙذٙذ.
تررسی ریس ساختار مطا ذٌ ضذٌ تًسط میکریسکًًپ الکتریوی ریتطی الف( ریس ساختار ریختگی
مًاد وًیه

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

© All Right Reserved