منبع تحقیق JNM_Volume 6_Issue – 23- – 95_Pages 89-100-1

0
ضکل 8- تصََیر SEM پََضٍص آلیاشی پرم الََی در ضرٍٍع فرآیٌٌذ ) هرحل دٍم ، زهاى;2 دقیق (
هََادبْار

ضکل9- تصَیر SEM پََضص آلیاشی پرم الََی در اداهِ فرآیٌٌذ) هرحل سََم، زهاى;10 دقیق (

ضکل 10- تصَیر SEM پََضص آلیاشی پرم الَی دِر زهاىّ ّای ط لاًی تر) هرحل چْْارم، زهاى;20 دقیق (

ضکل 11- تصَیر SEM پََضص آلیاشی پرم الَی در زهاى ّای
ثثِ ضخبهت آى اضبفاضبفِ هی ضَد. ثشخی افضٍ دًًی ّب سضذ دس ایی
8 ساعت
ثب سٍٍد اتن ّبی آّّی ثِ غَست جبًطیی سبختبس ْبیی پشمالَی )فبص 3FeNi( ًیض FCC ثبِلِی هی هبًذ .ضِىل ضوبسُ 8ثیبى گشٍ هشحلهشحلِ ددٍمٍم (b) هیثبضذ و دس آى ج اً صًی سخ دادُاست هشحلهشحلِ آغبصیی سضذ است. ایی هشحل دس صهبىّ ّبیاثتذایی ضشٍٍع فشآیٌٌذِ آثىبسی الىٍتشیىی آغِبص هی ضَد. ضىلٍ ضِوبسُ 9 ثیبًگش هشحل (c) است سضذِ س ثؼذی ج اً ّب ث ّن پیَستی آى ّب سا ًطبى هی دّذو دس دلبیک ثؼذی سخ هی دّذ. تػَیش هیىشٍ سىَح الىتشٍ ًی سٍٍثطی دس ضىل ضوبسضوبسُ 10 ًیض هشحل ْبیی دس سضذ سبختبس گل ولن ضىل سا ًطبى هی دّذ. ایی سٍ ًذ تب صهبى آثىبسی هَسد ًظش )دس ایٌٌجب 8 سبػت( ث ّوییِ ضیَ ادِاه هی یبثذ سبختبس گل ولن ضىل دِس عَل صهبى ث سضذ س ثِؼذی خَد هی پشداصد. ثب ایی تفبٍٍت و ثب گزضت صهبى، سبختبسٍ گل ولوی ضىل دسضت تشی حبغل هی ضَد )ضىل 11( ضخبهت پَضص پشم الَی ًیض افضایص هی یبثذ. پس اص 8 سبػت آثىبسی الىتشیىی ضخبهت پَضص ث حذٍٍد 260 هیىشٍٍى سسیذ. ایی تحمیک، ث ثشسسیّ ّبیِی پیشاهَى تبثیش هیضاى سبخبسیی ه جَد دِس حوبم،دهبی آثىبسی الىتشیىی، َع ّوضدى صهبى آِثىبسی الىتشیىی ثش صِثشی سغح پَضصً پشم الَی ًیضٍ پشداختٍ ضذ .صثشی سغح ث ػَاهل هتؼذدی اص جول ج اًجَاًِ صًًی سضذ ثسِتگی داسد. تطىیل ج اً ّبیِ جذیذ دس سغح سیض ضذى داً ّبی وشیستبلی پَضصِ، ث صهبِى ا سپتبًسٍیل ثستگی داسد. ثب افضایص ا سپتبًًسیل داً ّبی وشیستبلی سیضتش هی ض ًذ]3[. دٍ سٍٍش اغلی ثشای افضایص اٍ سپتبًًسیل ثش سغح وبتذ جَد داسد]3[:
افضٍٍدى ثشخی هَاد آلی ثثِ الىتشٍٍلیت ثثِ ػٌ َاى سیض و ذُوٌٌذُ اذاصُ داً ؛
افضایص ضذت جشیبى.
دس آثىبسی الىتشیىی ج اًجَاًِ صًی اثتذا اص هٌٌبعک هستؼذهبٌذ ػیَه یب لج ّبی و و داًسیت جشیبىِ ثبلاتشی ث
حذ سغح ضذ. ثٌٌبثشایی، هیضاى سبخبسیی دس همبدیش 5، 3 1 دس پَضص ّبی فلضی ّوضدى ث دلایل هتفبٍتی غَست
آى ّب اػوبل هی ضَِد، ضشٍٍع هًِی گِشدد. پسِ اص ج اً صًًی، سضذِآغبص هی ضَد .دس اثتذا پَضص، سغح وبتذ سا هی پ ضبًذ ثؼذس جْت سا هتؼبدل هی وٌٌذ. ثثِ ػلا ثؼضی افضٍ دًی ّب ًیضسجِت سیضتش ضذى داً ّب ضذٍُ ثذٍییُ تشتیت سغحِ ْبیی غبفِ تش هیٍ ضَد. هیضاى صثشی ضٍىل ْبیی پَضصِ ث ًسجت ج اً صًی سضذ ثستگی داسد. دس پَضص ّبیی و ج اً صًی ثٍیطتش اص سِضذ غَست هی گیشد، سبختبس ْبیی داً سیض تش ضذِضذُ دس تیج صثشی سغح وبّص هی یبثذ. اهب دس پَضِص ّبیی و ًشخِ سًضذ ثیطتش اص ج اً صًًی هی ثبضذ، سبختبس ْبیی پَضص داً دسضت تش ضذضذُ ٍ ثثِ ّویی دلیل صثشی سًغح پَضص افضایص هی یبثذ]12[. اغلت دس حوبم ٍاتض اص 10 گشم ثش لیتش سبخبسیی استفبداستفبدُ ضذُ است]16[. ثٌٌبثشایی دس ایی پظ ّص ًیض اص هیضاى 10 گشم ثش لیتش سبخبسیی دس آصهبیطبت اثتذایی استفبدُ ضذ؛ اهب ایی هیضاى سبخبسیی سجت صثش ضذى ثیصٍ اص
جذٍٍل 1- ًتایج تست زبری در سِ قطِ هختلف پََضص پرم الَی در هقادیر هختلف ساخاریی
هیاًًگیی
(µm) قطِ 3 (µm) قطِ 2 (µm) 1 قطِ (µm) هیساى
ساخاریی((g/L
2/75 2/78 2/71 2/77 10
2/12 2/19 2/11 2/06 5

3

98
/
1

76
/
1

1

23
/
1

26
/
1

77
/
1

42
/
1

3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

98

/

1

76

/

1

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

© All Right Reserved