(ZrOCl2.8H2O) کذ وًَوًَِ وًَوًَِ ّا
30 at% ºC
1130 6 % 89/5 10 % 0/5 % Zr0.5-Al30 1
30 at% ºC
1130 6 89 % 10 % 1 % Zr1-Al30 2
50 at% ºC
1130 6 % 89/5 10 % 0/5 % Zr0.5-Al50 3
100 at% ºC
1130 6 % 89/5 10 % 0/5 % Zr0.5 Al100 4
100 at% ºC
1130 6 89 % 10 % 1 % Zr1-Al100 5

اػت. و ّا دس اتؼاد 3mm 2×5×10 ت ی ؿذًًٍذ پیؾ اصپَؿؾً دّّیً تا ؿواسُ 400 ػوثادُ صِدُ تٍتِ ووه التشاػ ًیه دسِ اػِتَى ؿؼتـَ ؿذًًذ.
ّواى گگًَِ و اؿاسُ ؿذ، دس ایی پظپظٍّؾّؾ اص ػواًتاػیَى پَدسی تشای پَؿؾ دّی ت هٌظَس اًًدام ایی فشایٌٌذ اص ZrOCl2.8H2O ت ػٌ َاى فؼٍال و ذُ اػتفادُ ؿذ. ایی هادُ هی ت اًذ ّن صهاى تا ایداد پَؿؾ آل هیٌٌایذی همذاسی صیشو ًین ًیض دس پَؿؾ ساػه وٌٌذ. تشای وٌتشل اوتی یتِ آل هیٌین ،اص آلیاط Al-Cr تا دسکذّای گ اگگًَاگَىَى آل هیٌین ت ػٌ َاى هٌٌثغ ت هیی و ذُ آلیاط اػتفادُ ؿذ. دس جذٍٍل 2 پاساهتشّّای هختلف پَؿؾ دّّی ؿاهل دسکذ آٍل هیٌین ه خَد دس آلیاط Al-Cr، همذاس فؼال و ذوٌٌذُ، دها صهاى پَؿؾ دّّی ّش وًوًَِ هـخق ؿذُ اػت.
ت ه ظَس ػْ َلت دِس همایؼ ًتایح هشتثظ تا پَؿؾ ّای گ اگَى، ّش وًوًَِ تش اػاعِ پاساهتشّّای هختلف پَؿؾدّی وَذ گزاسی ؿًذَ و ایی پاساهتشّا حًَحَُ ًام-گزاسی ػثاستٌٌذ اص:
لؼوت اٍٍل دسکذ فؼال و ذ ؛
لؼوت دٍم دسکذ آل هیٌیٌن هُ خَد دس آلیاط Al-Cr تا اػتفادُ اص هخلَط وِی پَدسٍی تشویه ّای پَدسِی هـخق ؿذُ دس جذٍٍل 2 ت ی ؿذًًذ ػپغ ّش تشویه ت وشاُّوشاُ ػػِ وًوًَِ دس یه هحفظهحفظِ اص خٌٌغ Hastelloy-x لشاس دادُ ؿذ. ّش هحفظهحفظِ پغ اص آبتٌٌذی دس وِ سُوَسُ ای تا اتوؼفش هحافظٍ لشاس گشفت تا ًشخ OC/min 30 ت دهای ه سدًًظشهَسدًظش سػیذ پغ اص عی وشدى صهاى عشاحی ؿذُ , دس و سُ خٌه ؿذ. ؿىِل 1 عشحٍ اسُ ای اص ػیؼتن ػواًتاػیَى پَدسی ت واسسفت خْت ایداد پَؿؾ دس ایی پظ ّؾ سا ًـاى هی دّذ. پغ اص ایی ،و ّای پَؿؾ دادُ ؿذُ تحت اوؼیذاػیََى ػیىلی دسً دَهًاِی OC 1100 لشاس گشفت ذ. ّش ػیىل ؿاهل یه ػاػت گ داسی وًوًَِ دس و سُ دس دهای OC 1100 د دِلیم خٌه ؿذى دًسَ دًهای هحیظ تَد .یهِ ػیؼتن خَدواُس ت ه ظَس اًًدام ایی فشایٌٌذ عشاحی ػاخت ؿذ آصهَى اوؼیذاػیَى چشخِ ای تتِ ووه آى اًًدام پزیشفٍت.
ػغح همغغ و ّا لثل تؼذ اص اوؼیذاِػیَى تتِ ووه هیىش ػىَج الىًتشٍَ ًی سٍٍتـیٍ هَسد هغالؼ لشاسِ گشفت.
تشویه ؿیویایی ی ّای گ اگَى پَؿؾ ًیض ت ووه ػٌٌدؾ ؿذت اًشطی عیف پشَتپشتَ ایىغ (EDS) هغالؼ ؿذ. ّن چٌیی فاصّای هختلف تـىیل ؿذُِ دس پَؿؾ تتِ ووهپشاؽ پشتپشتَ ایىغ )XRD( هَسد هغالؼ لشاس گشفت.
نتایج و بحث
رفتار اکسیذاسیََى وًَوًَِ ّا ؿىل 2 سفتاس اوؼیذاػیَى ػیىِلی وًوًَِ ّا دس دهایºC 1100 سا ًـاى هی دّذ. دس همِایؼ تا وًًوًَِ ی تذٍىِ پَؿؾ، سفتاس اوؼیِذاػیَى ػیىلیِ و ّای پَؿَؾً ؿذ ت ؿىل لاتل هلاحظ ای ت ثَد یافت اػَتً. ّن چٌٌیی تا ت ختَخِ ت ؿىل هی تَاى دسیافت ووِ هماٍهت ت اوؼیذاػیَى وِ ّای Zr1-Al100 Zr0.5-Al100 تتِ ؿىلِ لاتل ت خًَْْی اص دیگش وًوًَِ ّا تیٍؾ تش اػٍت. تا همایؼ سفتاس اوَؼیذاػیَى پَؿًؾَ Zr0.5-Al50 سفتاس اوؼیذاػیَىِ پَؿٍؾّ ّایِ Zr0.5-Al30 ٍ Zr1-Al30 هـخق هی ؿَد و هماٍهت ت اوؼیذاػیَى وًوًَِ Zr0.5-Al50 اص وًوًَِ ّای Zr1-Al30 Zr0.5-Al30 تیؾِ تش اػت. تا ت خ ت ایی هغاله هی تَاىٍ تیدًتیدِ گشفت و تا افضایؾ دسکذ آل هیٌین ه خَد دس هٌثغ ت هیی آى, هماٍٍهت ت اوؼیذاػیَى ػیىلیِ پَؿؾّ ّای آل هیٌٌایذی اکلاح ؿذُ تاٍِ صیشو ًین ت ثَد یافت اػت. هغالؼ دلیک تش ایی پ َؿؾّّا هـخق وشدى دلیل ت ثَد هماٍٍهت ت اوؼیذاػیَى تا افضایؾ غلظت آل هیٌین دس پَدس هٌٌثغ ت هییِ وٍ ذُوٌٌذُ آى، ت هغالؼاتٍ سیضػاختاسی ،تشسػی تشویه ؿیویایی فاصی و ًوًَِّا لثل تؼذ اص اوؼیذاػیَى ًیاص داسد.

ضکل 1- طرح ارُ ای از سیستن سوا تاسیََى پََدری
هََاد
.

ضکل 2- ًتایج حاصل از آزهََى اکسیذاسیََى سیکلی وًَوًَِ ّا در دهای ºC 1100.

بررسی ریسساختار، ترکیب ضیویایی ٍ ترکیبات فازی پََضص ّا پیص از اکسیذاسیََى
ؿىل 3 سیضػاختاس ٍ آًًالیض ػٌلشی پَؿؾ -Zr0.5Al30 ٍ Zr1-Al30 سا لثل اص اوؼیذاػیَى ًـاى هی دّّذ.
ّواى گ وِوِ اص ؿىلّ ّا هـخٍق اػت, پَؿؾ ایداد ؿذ ػلاٍ تشٍ اًیٌِ ى فالذ یىٌ َاختی چؼثٌٌذگی صم اػت, داسایُ ػیَبُ حفشُ ّایی ؼت و هَخه واّّؾ ػوشِ پَؿؾ خ اّّذ ؿذ. ّن چٌیی آًًالیض ػٌلشی ًـاى هی دّذ و دس اییِ وًوًَِ ّا پَؿـی غٌٌی اص آل هیٌین تـىیل ـذًُـذُ اػت؛ تلى آل هیٌین ت کَست فاصّایی خذِا اص ّن ػ صًًی ؿىل دس لؼوت ّایِ صیشیی پَؿؾ ًِ دس ػغحٍ آىَ تـىیل ؿذؿذُ اػت. ایی پذیذُ سا هی تَاى تتِ ووثَد الیذّای آل هیٌین دس ػغح ووِ ظیفٍظیفِ ٍاسدوشدىٍاسدِوشدى آل هیٌٌین تِ ػغح سا داسا ؼتٌٌذ، ًؼثت داد. تا ت خ ت ایی هغله، هٍمذاس آل هیٌین ه خَد دس پَؿؾ ایی و ّا تؼیاس ون اػت تٌٌاتشایی ایی دٍ پَؿؾ ت اًًایی تـىیًلَ اوؼیذ آل هیٌین هحافظ سا ذاسًًذ. هماٍٍهت ونِ ایی وًوًَِ ّا دس تشاتش اوؼیذاػیَى ػیىلی سا ًیض هی تَاى ت ّویی هغله ًؼثت داد.

ضکل 4- تصََیر هیکرٍ سکََپی الکترٍ ًی ٍ ًتایج حاصل از آًًالیس عٌٌصری وًَوًَِ Zr0.5-Al50

ضکل 3- تصَیر هیکرٍ سکََپی الکترٍ ًی ٍ ًتایج حاصل از آًًالیس عٌٌصری )Zr1-Al30 (b) Zr0.5-Al30 )a
ؿىل 4 سیضػاختاس پَؿؾ ت وشاُّوشاُ آًًالیض ػٌلشی و Zr0.5-Al50 سا ًـاى هی دّّذ. دس ایی پَؿؾ تا افضَایًؾِ همذِاس آل هیٌین هَ خهَخَدِ دس هٌٌثغ ت هیی و ذُ آى، اص at% 30 ت at% 50 یه ی ًاصن غٌٌی اص آٌل هیٌین دس ًضدیىی ػغح تـىیل ؿذُ اػت. تاایی حال, همذاس آل هیٌین رخیشُ ؿذُ دس ایی فاصِ ون اػت، ّن چٌیی ی تـىیل ؿذُ غیشیىٌ َاخت ت دُ ت ًظش هیسػذ و چؼثٌٌذگی وافی سا
ًیض داسا ًثاؿذ.

هَاد

ضکل 5- تصََیر هیکرٍ سکََپی الکترٍ ًی ٍ ًتایج حاصل از آًًالیس عٌٌصری وًَوًَِ )Zr1-Al100 (b) Zr0.5-Al100 )a

ؿىٍل 5 سیضػاختاس آًًالیض ػٌلشی وًوًَِ ّای -Zr0.5Zr1-Al100 Al100 سا ًـاى هِی دّّذ. تا افَضًایؾ آل هِیٌینِ ه خَد دسٍ هٌثغ ت هیی و ذ آى تat% 100، ّواى گگًَِ و اص ؿىل ًتایح حاکلٌ اُص آًًالیض ػٌلشی هـخق اػت, ضخاهت پٍَؿؾ حاکل افضایؾ یافت پَؿـی یىٌ َاخت، چؼث ذُ داسای ی ّای غٌٌی اص آل هِیٌین تـىیل ؿذُ اػت. چٌیٍی پَؿـی هی ت اًًذ یه ی اوؼیٍذ آل هیٌٌین یىٌ َاخت چؼث ذُ تش ػغح تـىیل دّّذ. هماٍهت هٌٌاػه ایی دٍ وًوًَِ دس تشاتش اوؼیذاػیََى ػیىلی سا ًیض هی تَاى تتِ ایی ػَاهل ًؼثت داد. ّن چٌیِی اص همایؼ ؿىل 5 )a( ؿىل 5 )b( هی تَاىِ دسیافت و تا افضایِؾٍ همذاس فؼال و ذٍ ضخاهت پَؿؾ ت ؿذت افضایؾ یافت همذاسِ آل هیٌٌینُ تیـتشی ٍاسِد و ؿذُ اػت. تاایی حاٍل اگشچ ضخاهت افضایؾ یافت اػًتَ؛ اها ّوضهاى حفش ّا هؼایه صیادی دس پَؿؾ ت خَد آهذ اػت. خَد ایی حفشِ ّا هؼایه, هؼیشّایِ هٌٌاػثی تشایُ فَر ػٍشٍیغ اوؼِیظى ت حؼٍاب آهذ هی ت اًًذ هَخه واّّؾِ هماٍهت ت اوؼیذاػیَى اییُ پَؿؾ ّا ؿَدِ. هماٍهت ت اوؼیذاػیَى وًوًَِ Zr1-Al100 ًؼثت ت وًوًَِ Zr0.5-Al100 سا هی تَاىً تَتِ حضَس ّویی حفشُ ّا ٍ ػیَب دس پَؿؾ Zr1-Al100 ًؼثت داد.
آًالیض ػٌٍلشی ًـاى دِاد اػت و فاصّای سٍٍؿی دس ییِ ّای تیش ًی پَؿؾ و دس ؿىل ّا هـخق ؿذُ اًذ, فاصّایی غٌٌی اص ػٌٌاکش ػ گیٌٌی چَى صیشوِ ًین اػت. افضایؾ ایی فاصّا دس وًوًَِ Zr1-Al100 ًؼثت ت Zr0.5-Al100 سا هی تَاى ت افضایؾ فؼال و ذُ و ػاهل اکلی ٍاسد ؿذِى ایی ػٌٌاکش ت پَؿؾ اػت ًؼٌثت داِد. ّن چٌیی دس وًوًَِ -Zr1Al100 و همذاس فؼال و ذُ تیٍؾ تش ت د اػت, هَمًذاس ایی ػٌٌاکش دس پَؿؾ افضایؾٌ یافت اذاصُ اییُ فاصّا ًیض تضسی تش ؿذُ اػت.
ًتایحِ حاکِل اص پشاؽ پشتپشتَ ایىغ پَؿٍؾ ّا ًـاى
هی دّذ و اگشچ دس و ّایZr1-Al30 Zr0.5-Al30، فاص Ni3Al حضَس داسد؛ اهاَ همذاس ایی فاص ووتش اص همذاس آى دِس وًوًَِ Zr0.5-Al50 اػت. اص ایی هغله هی تَاى ت ایی تیدًتیدِ سػَیًذ ووِ تا افضایؾ همذاس آل هیٌین ه خَد دس ه ثغ ت هیی و ذوٌٌذُ آلَهیٌین اص at% 30 ت at% 50 همذاس تیـتشی Ni3Al دس پَؿؾٍ ایداد هی ؿَدِ ٍ یا تتِ ػثاستی, همذاس آل هیٌین تیؾ تشی ٍاسد پَؿؾ هی ؿَد.

الگ ّای پشاؽ پشت ایىغ و ّای Zr0.5-Al100 Zr0.5-Al30 دس ؿىلَ 6 ًوًایَؾً دادُ ؿذُ اػتٍ.
ّواى گگًَِ ووِ ؿىل ًـاى هیدّّذ، دس پَؿؾ Zr0.5-Al100 فاص NiAl فاص اکلی تـىیل ؿذُ اػت همذاس Ni3Al ووی دس ایی ؿىل دیذُ هی ؿَد. دٍس پَؿؾ Zr0.5-Al30 فاص اکلی تـىیل ؿذ Ni3Al اػت ایی ًتایح ًیض افضایؾ همذاس آل هیٌین پَؿؾ تُا افضایؾ همذاس آل هیٌین هٌٌثغ ت هییو ذوٌٌذُ آل هیٌین سا ت ییذ هی وٌٌذ.
ریسساختار، ترکیب ضیویایی ٍ آًًالیس فازی پََضص بعذ از اکسیذاسیََى
ؿىل 7 سیضػاختاس ٍ آًًالیض ػٌلشی پَؿؾ -Zr0.5Al30 پغ اص 100 ػاػت اوؼیذاػیَىِ سا ًـاى هی دّذ.
ًتایح آًالیض ػٌلشی تیاى هی وٌٌذ و تشویه اوؼیذی تـىیل ؿذُ تش ػغح، تلفیک اوؼیذ وشٍٍم ًیىل اػت. ایی تشویثات دس دهای واسی، اوؼیذّایی غیش هحافظ ؼتٌّؼتٌذٌذ]2, 20[. ّن چٌیی تـىیل ایی اوؼیذّا ًـاى دّ ذدٌّذُ ػذم تـىیل یا ػذم پایذاسی ی هحافظ آل هیٌیوی تؼذ اص 100 ػاػت اوٍؼیذاػیَى دس ایی پَِؿؾ ّا اػت. ّواٍى گ ووِ دس ؿىِل هـخق ؿذُ اػت دس ػغح خذایؾ پ ػًت ؿذى ی اوؼیذی تـىیل ؿذؿذُ اتفاق افتادافتادُ اػت و ت ییذی تش هحافظ ثَدى اوؼیذ تـىیلٍ ؿذ اػت.
ؿىل 8 سیضػاختاس آًًالیُض ػٌلشی پَؿؾ -Zr0.5Al100 پغ اص 100 ػاػت اوؼیذاػیَى سا ًـاى هیدّّذ.
ًتایح آًًالیض تشویه ؿیویایی هـخق هی وٌٌذ و اوؼیذ تـىیل ؿذُ تش ػغح اوؼیذ آل هیٌین اػت. ّواى گگًَِ ووِ اص ؿٍىل پیذا اػت, اوؼیذ تـىیل ؿذُِ تواهی ػغح سا پ ؿاًذُ همذاس ػیَب ه خَِد دس ایی ی اوِؼیذی ون اػت. ّن چٌیی پذیذ پ ػت ؿذى تشای ایی ی اوؼیذ پِغِ اص 100 ػاػت اوؼیُذاػَیَى هـاّ ذُ ـذًُـذُ اػت. تا ت خ ت هغالهِ هغشح ؿذُ هـخق اػت ووِ ایی پَؿؾ داسای هماٍهت ت اوؼیذاػیَ ى تْتشی ًؼثت تتِ پَؿؾ Zr0.5-Al30 اػت.

ضکل 6- الگََی پراش پرتَ ایکس وًَوًَِ ّای Zr0.5-Al30 ٍ Zr0.5-Al100

هََاد

ضکل 7- تصََیر هیکرٍ سکََپی الکترٍ ًی ٍ ًتایج حاصل از آًًالیس عٌٌصری پََضص Zr0.5-Al30 پس از 100 ساعت اکسیذاسیََى

ضکل 8- تصََیر هیکرٍ سکََپی الکترٍ ًی ٍ ًتایج حاصل از آًًالیس عٌٌصری پََضص Zr0.5-Al100 پس از 100 ساعت اکسیذاسیََى

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آلَهیٌین
نتیجهگیری
پَؿؾ ّای آل هیٌٌایذی اکلاح ؿذُ تا صیشو ًین, داسای همٍاٍهت خَتی ت اوؼیذاػیَى ػیىلی دس دهاّای تا ؼتٌٌذ تٌٌاتشایی هی تَاى اص آى ّا ت ػٌ َاى پَؿؾّ ّای هماٍٍم دس تشاتش اوؼیذاػیََى ػَپش آلیاطّّای پای ًیىل اػتفادُ وشد.
هماٍٍهت تتِ اوؼیذاػیَى پَؿؾّ ّای آل هیٌٌایذی اکلاح ؿذُ تا صیشو ًین تَلیذ ؿذُ ت سٍٍؽ ػواتاػیَى پَدسی ت همذاس آل هیٌین ه خَد دس هٌثغ آل هیٌین ه خَد دس پَدس ٍاتؼتگی صیادی داسد تا افضایؾ همذاس آل هیٌین، هماٍٍهت ت اوؼیذاػیَى ایی پَؿؾ ت ثَد هی یاتذ.

application,” Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 24, pp. 372-381, 2007.
10- M. S. A. Littner, “Performance and thermal stability of Pt-modified Al-diffusion coatings for superalloys under cyclic and isothermal conditions” Materials at High Temperatures, vol. 22, pp 411-420, 2005. 11- A. J. Hickl and R. W. Heckel, “Kinetics of phase layer growth during aluminide coating of nickel,” Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 6, pp. 431440, 1975.
12- X. Ma, Y. He, D. Wang, and J. Zhang, “Superior high-temperature oxidation resistance of a novel Al2O3–Y2O3/Pt laminated coating,” Applied Surface Science, vol 258, pp. 4733–4740, 2012. 13- P. Hou and J. Stringer, “The effect of reactive element additions on the selective oxidation, growth and adhesion of chromia scales,” Materials Science and Engineering: A, vol. 202, pp. 1-10, 1995.
S. Hamadi, M. P. Bacos, M. Poulain, A. Seyeux, V. Maurice, and P. Marcus, “Oxidation resistance of a Zr-doped NiAl coating thermochemically deposited on a nickel-based superalloy,” Surface and Coatings Technology, vol. 204, pp. 756-760, .9002
D. Li, H. Guo, D. Wang, T. Zhang, S.
Gong, and H. Xu, “Cyclic Oxidation of βNiAl with Various Reactive Element Dopants at 1200 °C,” Corrosion Science, vol 66, pp. 125-135, .2102
P. Y. Hou and K. Priimak, “Interfacial segregation, pore formation, and scale adhesion on NiAl alloys,” Oxidation of Metals, vol. 63, pp. 113-130, .5002
References:

Y. Tamarin, Protective coatings for turbine blades: ASM International (OH), 2002.
N. Birks, G. H. Meier, and F. S. Pettit, Introduction to the high temperature oxidation of metals: Cambridge University Press, 2006.
S. Bose, High temperature coatings:
Butterworth-Heinemann, 2007.
ف. تِلاتشی ،م. خؼفش ّادیاى فشد ،س. اهی ی ،م. ػلیضادُ ، “هـخل یاتی تشسػی خَاف دی الىتشیِه الىتشالىتشٍػشاهیه ّای اً تلَس پایِیِ اوؼیذ یىل ػٌتض ؿذُ، ت سٍؽ آلیاطػاصی هىاًیىی” هدل هَاد ًَییَیًی ،دٍ سُ 4، ؿواسُ 14، کفح 54-
41، صهؼتاى 1392″.
S. Hwang and P. Shen, “Microstructures and crystallographic relationships in aluminized coatings on IN713LC and MARM247,” Materials Science and Engineering, vol. 94, pp. 243-250, 1987. 6- Z. Xiang, J. Burnell-Gray, and P. Datta, “Aluminide coating formation on nickelbase superalloys by pack cementation process,” Journal of Materials Science, vol. 36, pp. 5673-5682, 2001.
7- Z. Zhan, Y. He, L. Li, H. Liu, and Y. Dai, “Low-temperature formation and oxidation resistance of ultrafine aluminide coatings on Ni-base superalloy,” Surface and Coatings Technology, vol. 203, pp. 2337-2342, .9002 8- B. Gupta, A. Sarkhel, and L. Seigle, “On the kinetics of pack aluminization,” Thin Solid Films, vol. 39, pp. 313-320, .6791
9- M. Hetmańczyk, L. Swadźba, and B. Mendala, “Advanced materials and protective coatings in aero-engines
هََادبْار
scales-the “sulfur effect”,” Oxidation of metals, vol. 27, pp. 75-81, 1987. 19- P. Fox, D. Lees, and G. Lorimer, “Sulfur segregation during the high-temperature oxidation of chromium,” Oxidation of metals, vol. 36, pp. 491-491, 1991.
20- W. Gao, Developments in high temperature corrosion and protection of materials: Elsevier, 2008.

17-P. Y. Hou and V. Tolpygo, “Examination of the platinum effect on the oxidation behavior of nickel-aluminide coatings,” Surface and Coatings Technology, vol. 202, pp. 623-627, 2007.
18- D. Lees, “On the reasons for the effects of dispersions of stable oxides and additions of reactive elements on the adhesion and growth-mechanisms of chromia and alumina
30 تأثیر هقذار آلََهیٌین هخلََط سواًًتاسیََى پَدری ررٍی ساختار ٍ اکسیذاسیَى …
882701844296

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید