منابع پایان‌نامه JNM_Volume 6_Issue – 23- – 95_Pages 101-114-1

0
ومً وٍ
پًًدر زیرکًًویا
V1(Vol.%) پًًدر گرافیت
V2(Vol.%) وسبت
(V1:V2)
1 30 0 1:0
2 24 6 4:1
3 15 15 1:1
4 9 21 3:7
5 3 27 1:9

ًؼجت ّبی حجوی ثب اػتفبدُ اص هحبػج ٍصى ٍ داؿتی چگبِلی رسات هحبػج گشدیذ .ؿبیبى روِِش اػت ث ػلت ایٌ ى حیی فشایٌٌذ، حجوِی اص پ دسّّب ث دلیل چشخؾ اثضاس ّذس هیسٍد، ثب ت ی تلَیش هیىش ػىَح الىتش ًی سٍٍثـی اص بحیًبحیِ اغتـبؿی وًوًَِای ووِ ول حجن ؿیبس دس آى ثب رسات صیشو ًیب پش ؿذُ ثَد ٍ ّن چٌیی ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس آًًبلیضگش تلَیش Image J هیضاىِ حجن پ دسّبی تَصیغ ؿذُ هؼبدل 30% حجوی هحبِػج ؿذ )ثب سٍؽِ هحبػج ًؼجت هؼبحت پ دسّب ث هؼبحت بحی اغتـبؿی دس وًٍوًَِ( .ثٌبِثشایی هجوَع ول رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ ػخت ًشم، ث هیضاى% 30 حجوی دس ول
وبهپَصیت ثبثت گ داؿتداؿتِ ؿذ ٍ ایی هیضاى، هؼبدل ًؼجت حجن پ دسّب ث حجن بحی اغتـبؿی یب وبهپَصیت ؿذُ ی و ّب پِغ اص اًجبم فشِآیٌٌذ اػت .
ثً هً ظَس اًجبم فشآیٌٌذ اکغىبوی اغتـبؿی دٍ ًَعَع اثضاس هغبثک ؿىل3 اص فَلاد گشموبِس H13 عشاحی ٍ ػبخت ؿذ. اثضاس ًخؼت ؿٍبهل ؿبًٍ ٍ ثذثذٍىٍى پییٍ، ثثِ هِ ظَس ثؼتی دٍ بً ی ؿیبس اثضاس دٍم ؿبهل ؿبً پیی ث ؿىل هخشٍط ًبلق هِیثبؿذ .پغ اص اًًجبم ػولیبت حشاستی، ػختی اثضاس فَق ث HRC57 سػیذ.

شکل3- ابسار فرآیىذ اصطکاکی اغتشاشی مًًرد استفادٌ در تحقیق حاضر الف(بذین پیه ب(با پیه بٍ شکل مخریط واقص

وًوًَِّب تَػظ یه لیذ هٌٌبػت ث هیضدػتگب فشص ثؼتتِ ؿَذًًذ یه کفح پـت ثٌٌذ اصِ جٌٌغ فَلاُد ونِ وشثی ثشای صیش وًوًَِّب اػتفبداػتفبدُ ؿذ. پغ اص ثؼتی اثضاس ث هیض دػتگبُ فشص، صا یصاٍیِ ثیی اثضاس ٍ لغؼ وبس ثثِه ظَس پیؾ
کامپًًزیت
سٍٍی ساحت تش اثضاس ّن چٌٌیی ػیلاى ثْتش هبد اص لؼوتجلَیی پیی ث لٍؼوت اًتْْبیی ،3دسج اًًتُخِبه ؿذ.
ّن چٌٌیی جْتِ دٍٍساى اثضاس دس عی فشآِیٌٌذ، ث کَست ػبػتگشد اًًتخبه گشدیذ. فشآیٌذ اکغىبوی اغتـبؿی اثتذا تحٍت ػشػتٍ ّبی چشخـٍی اثضاس ) RPM 630 ٍ 800 1250 1600 ( ػٍشػت ّبی خغی )
mm/min20 ٍ 50 ٍ 80 ( ثش سٍی و ّب اػٍوبل ؿذ.
هلاحظهلاحظِ ؿذ وٍوِ دس وًوًَِ ّبی تَلیذً ؿَذًُ ثذٍى رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ ثب رساًتَ تمَیت و ذُوٌٌذُ، ػشػت چشخـی RPM1250 ػشػت خغی mm/min50 ؿشایظ ثْ یٌ سا اص ًظش ون تشٍیی هیضاى ػیَه ایجبد ؿذؿذُ ٍ هٌٌبػت تشییِ تَصیغ رسات، فشاّّن هیٍو ذ. ثٌٌبثشایی فشآیٌٌذ ثب ػشػت چشخـی RPM1250 ػٌشػتٍ خغی mm/min50 دس یه هشحلهشحلِ ٍ ػػِ هشحل ثش سٍی وًوًَِّبی ثذثذٍىٍى پَدس کَست گشفت. و ّبی وبهپَصیت حبٍٍی% 30 حجوی پَدس صیشو ًیب دًس یًهِ هشحل ػ هشحل فشآیٌٌذ تَلیذِ ؿذًذِ. دس ایی هیبى، وبهپَصیٍتّبی ّیجِشیذیِ دس ػ هشحل فشآیٌٌذ تَلیِذ ؿذًذ .ؿبیبى روش اػت و وًوًَِّب پغ اص ّش هشحل فشآیٌٌذ، تَػظ سٍٍغی خٌه ػًَبصی گشدیذًًذ تب ث دهبی هحیظ ثشػٌٌِذ ػپغ هشحل ثؼذی فشآیٌٌذ اص ّوبِى مغِ اثتذایی و هشحٍل لجل آغبص ؿِذذُ ثَد ؿشٍٍع ث اًًجبم سػیذ.
پغ اص ػبخت وًوًَِّبی وبهپَصیتٍیِ ،همغغِ ػوَدی آىّب پَلیؾ حًىبوی ؿذؿذُ ث ػیل هیىشٍ ػىَح َسی هَسد ثشسػی لشاس گشفت. ّنچ یی حَ ی تَصیغ رسات دس وبهپَصیتّبی تَلیذ ؿذُ تَػظ هیىشُ ػىَح اِلىتش ًی سٍٍثـی SEM هَسد ثشسػی لشاس گشفت. دسٍ اداه ، آصهَى سیضػخٍتیػٌٌجِی ٍیىشص تحت ثبس 25 گشم صهبى 15 ثبی ثش سٍی وًوًَِّب اًًجبمؿذ .ًمبط ػختی ػٌٌجی ثثِ فبکلفبکلِی 5/1 هیلی هتش اص ػغح لغؼلغؼِ ٍ دس فَاکل 1 هیلیهتشی اص ّن دس دٍ ػوت پیؾ سٍ ذًذُ7 ٍ پغ سٍ ذ 8 جَؽ اًًتخبهِ ؿذًًذ.
اذُاصُ هتَػظ داً ّبی آلیبط پبیپبیِ ٍ وًوًَِّبی تَلیذ ؿذُ، ّن چٌٌیی فبکلفبکلِ ثیی رسات صیشو ًیب دس وبهپَصیتّّب تَػظ ًشم افضاس Image J تؼییی گشدیذ. فبکل ثیی
رسات ثب اػتفبدُ اص سسٍؽٍؽ خغی ٍ اذاصُ هتَػظ داًداًِّب ٍ

78. Advancing Side of the Weld
. Retreating Side of the Weld
بُار
رسات صیشو ًیب ثب اػتفبدُ اص سٍٍؽ آًبلیض رسات، تؼییی ؿذُ ػپغٍ وَداسّبیِ تَصیِغ فشا اًًی رسات ثش حؼت لغش رٍسات اًذاص داً و ّب دس ًشمٍ افضاس Excel سػنِ گشدیذ ٍ هیضاىُ هتَػًظَ اذاص ّب تب د سلن اػـبس هحبػج ؿذ. ّن چٌٌیی هیضاى خغبی اًذاصُ گیشی ثش پبیِپبیِ اًحشافِ اص هؼیبس داد ّب دس ًشم افضاس Excel هحبػج اسائ گشدیذ. ثثِ ه ظَس اسصیبثی فبصّبی تـىیل ؿذُ دس ػغح ٍ ثشسػی جَد یب ػذم جَد فبصّبی جذیذِ ایجبد ؿذُ ،آصهَى پشاؽ پشتََی ایىغ دس بحی اغتـبؿی وبهپَصیت ّبی تَلیذ ؿذُ ثثِ ووه دػتگبXRD ثب آ ذ هؼی ثب عَل هَج 15406/0 بًَهتش ثشسثشسٍیٍی وًوًَِّب کَست گشفت.

نتایج و بحث
بررسی ریسساختار آلیاش Al5086 پس از فرآیىذ FSP
هؼوَلا دس هَسد آلیبطّّبی آًًیل ؿذ گشٍ 5000 و جضء آلیبطّّبی ػولیبت حشاستی ًبپزیش آلُ هی یَم ؼتٌّؼتٌذٌذِِ ،پغ اص اًجبٍم فشِآیٌٌذ اکغىبوی اغتـبؿی، دٍ بحی اغتـبؿی بحی هتبثش اص ػولیبت گشهب هىبًًیىی11 لبثل تـخیق اػت)ؿِىل4([12]. دس هَسد سیضػبختبس ایی آلیبطِّّب ثبیذ ت ج داؿت ووِ بحیًبحیِ ٍاضحی تِحت ػٌ َاى بحی هتبثش اص حشاست12 دیذُ ًویِؿَد و دلیل ثش وَچه ثَدى یب ػذم جَد چٌٌیی بحی ای دس ایی آلیبطّب اػت[2 12].
ثب ت جتَجِ ثثِ ایٌ ىایٌىِ آلیبط 5086 هَسد اػتفبداػتفبدُ دس ایی تحمیک تحت ػولیبت وشًًؾ ػختی H116 حبکل اص
َسد لشاس گشفت ،ثٌٌبثشایی گشهبی ًبچیض حبکل اص فشآیٌٌذ اکغىبوی اغتـبؿی، ػجت لَع همذاس اًًذویِ آًًیل دس و ؿذُ بحی وَچىی تحت ػٌ َاى بحی هتبثش اص حشَاًسِت هـبّ ذهـبّذُ هیؿَد.
دس ایی ساػِتب ثب ت ج ث ؿىِل4 هـبّ ذُ هیگشدد و سیضػبختبس بحی اغتـبؿِی وِ ّب ؿبهل داً ّبی ثؼیبِس سیضتشی دس همبیؼ ثب آلیبط پبًی اًػت.

شکل4- تصًیر میکریسکًپ وًری وم وٍ بذین ررات
تقًًیت کىىذٌ الف(ساختساختٍ شذٌ تًًسط یک مرحلٍمرحلٍ فرآیىٍذ اصطکاکی اغتشاشی ب(ساخت شذٌ تًسط س مرحل فرآیىذ اصطکاکی اغتشاشی

دس ول تغییشات اذاصُ داً دس بحی اغتـبؿی حبکل ثش ّن وٌٌؾ هتمبثِل دٍ اثش صِیش هیثبؿذِ:
گشهبِی اکغىبوی و هٌٌجش ث آًًیل ؿذى ٍ افضایؾ اذاصُ داً هیؿَد.
لَع تجلَس هجذد دیٌٌبهیىی ثثِ دلیل چشخؾ اثضاس ووِ هَجت وبّؾِ اذاصُ داًداًِ ٍ ایجبد هىبىّبیِ هٌٌبػت ثشای ج اً صًًی داً ّبی فشػی هیؿَد ًتبیج ث دػت آهذ اص ثشسػیّّبی سیضػبختبسی ًـبى هید ٌذ و ایی هىبًًیُضم دس اًًجبم فشآیٌٌذ غبلت اػت[ 13] .
دس ول ایجبد داً ّبی ثؼیبس سیض دس آلیبطّبی آل هی یَم حیی فشآیٌٌذِ اکغىبوی اغتـبؿی ثب هىبًًیضم ّبی هتفبٍٍتی سخ هیدّّذ. ایی هىبًًیضمّّب ؿبهلٍ ثبصیبثی دیٌٌبهیىی13، تجلَس هجذد ٌذػی دیٌٌبهیىی14 تجلَس هجذد دیٌٌبهیىی بپی ػتًِبپیَػتِ15 هیثبؿذ[ 13] .
آل هی یَم، جضء هَادی ثب اًًشطی ًمق چیذى16 ثبلاػت. ثٌٌبثشایی ثبصیبثی دیٌٌبهیىی ت ْب هىبًًیضم ثشای اکلاح داً ّب هیثبؿذ. اهب ػٌبٍکش آلیبطی، هَجت وبّؾ اًًشطی ًمق چیذى ؿذُ تجلَس هجذد دیٌٌبهیىی پی ػتِ 17 دٍس ؿىل گِیشی ػبختبس دِا دس بحی اغتـبؿی هؤَثش ؿذُ هٌٌجش ث تَلیذ هشصداً ّبی صیبد حیی تغییش ؿىل دهبیِ ثبلا هیؿَد[ 13 14].
بحی اًتمبلی هیبى فلض پبیپبیِ ٍ بحیًبحیِ تحت اغتـبؽ ووِ بحیًبحیِ گشهبهىبًًیىی بهیذُ هیؿَد دس ؿىل4 لبثل هـبّ ذُ اػت. دس ایی بحی و هخٍتق فشآیٌٌذ اکغىبوی اغتـبؿی اػت، هبدُ افضایؾِ دِهب تغییش ؿىل پلاػتیه سا ث عَس ّنصهبى تجشث هیوٌٌذ. ّوبى گ و هـبّ ذ هیِؿَد، داً ّبی فلض پبیِپبیِ دس بحی ی گشهبَ هًِىبًًیِىی تغییشُ ؿىل پلاػتیه یبفت ٍ دس جْت ػیلاى هَاد دچبس وـیذگی ؿذ اًًذ. شچٌٌذ دس ایی بحی تغییش ؿىل پِلاػتیه افضُایؾ دهب ث عَس ّنصهبى سِخِ هیدّذ؛ اهب ث دلیل ونٍ ثَدى وشًًؾِ پِلاػتیىی ًؼجت ث بحی تحت اغتـبؽ، ّن چٌٌیی ث دلیِل حضَس ػٌلش آلیبطی ه گٌٌض دس آلیبط آل هی یَم 5086 و دهبی تجلَس هجِذدٍ سا افضایؾ هیدّّذ، ایی بحیًبحیِ ٍػؼت چٌ ذاًًی ًذاؿت پذیذپذیذُی تجلَس هجذد دس ایی بحیًبحیِ سخ ذادُ یب ثثِ کَست ًبلق سخ خ اّّذ داد[15].
ؿبیبى روش اػت ووِ سِیض ؿذى داًداًِّبی بحیًبحیِ گشهب هىبًًیىی(TMAZ) ًؼجتٍ ث فلض پبی هیت اًًذ ت ْب ًبؿی اص تغییش ؿىل پلاػتیه تٌٌؾ ثشؿی ٍاسد ؿذُ ثه ههبدُثبؿذ و حیی فشآیٌٌذِ ایجبد ؿذُ اػت. ثب ت جِتَجِ ثه ای ىهوشًؾ دس ایهی بحیه ثؼهیبس وهنتهش اص بحِیه اغتِـبؿهیِِ هی ثبؿذِ، عجک اکَل تجلَس هجذد، اًذاصُ داً دس ایی بحی اص بحی اغتـبؿی ثضسیتش اػت.
ؿىل4)ه( ، اًًجبم فشآیٌٌذ اکهغىبوی اغتـبؿهی دسػػِ هشحلهشحلِ ثش سٍٍی آلیبط آل هی یَم 5086 سا ًـبى هیدّّذ .

1314. Dynamic Recovery(DRV)
. Geometric Dynamic Recrystallization(GDDRX)
1516. Discontinuous Dynamic Recrystallization(DDRX)
. Stacking Fault Energy(SFE)
17. Continuous Dynamic Recrystallization(CDRX) کامپًزیت
چٌ بًى هـبّ ذُ هیؿَدِ، ثب افضایؾ تؼذاد هشاحهل فشآیٌٌهذ اکغىِبِوی اغِتـبؿی ث تجغ آى افهِضایؾ وهشًًؾ اػوهبلِؿذُ ث وًوًَِ، اًذاصُ داً ّب دس بِحی اغتـبؿی ًؼجت ثهوًوًَِ تَلیذَ ؿذُ دس یههِ هشحله فشآیٌٌهذ ؿهىل 4)الهف(،وبّؾ هییبثذ. ّنچٌٌیی ثثِ دلیل خٌه ػهبصی و هًوًَهِّهبپغ اص ّش هشِحل فشآیٌٌذ تب دههبی هحهیظ، فشکهًتَ ووهیثٍشای سؿذ دِاً ّب دس بحی اغتـبؿی ثؼذ اص اًًجهبم فشآیٌٌهذ جَد داؿت اػت. دس بحی گشهبهىهبًًیىِی ًیهض ثه دلیهل افضایؾ تغییهش ؿهىل پلاػهتیه دس ػه هشحله فشآیٌٌهذ ، وبّؾ ثیؾتشی دس اًذِاصُ داً ّب هـبّ ذُ هیؿَد. ؿهبیبىروش اػت و اًذاصُ داً دس بحیه هتهبثش اص حهشاست ت ْهبتحت تبثیش حِشاست اِػِوبل ؿذُ ضوی فشآیٌٌذ تغییش هیوٌٌذ چَى دس ػ هشحل فشِآیٌٌذ حشاست ثِیؾتشی تَِلیذ ؿِهذُاػت ،ث بثشایی اًذاصُ داً دس ایی بحی ًؼجت ث وًوًَِ دس یه هشحلهشحلِ، ووی افضایؾ یبفتیبفتِ اػت.

بررسی ریسساختار کامپًزیت سادٌ ی َیبریذی ساختٍ شذٌ تًًسط فرآیىذ FSP
دس ؿىل5 تلَیش سیضػبختبس وبهپَصیت ؿهبهل % 30 حجوی رِسات تمَیتو ذُ صیشو ًیب پغ اص یهه هشحله ػ هشحل فشآیٌٌذ اکغٌىبوی اغتـبؿهی ًـهبى دادُ ؿهِذٍُاػت .ػلاٍِػلاٍُ ثش تبثیش فشآیٌٌذ اکغىِبوی اغتـبؿی ثش وبّّؾ اذاصُ داً، رسات تمَیتو ذُوٌٌذُ ثه دلیهل افهضایؾ وهشًًؾاػوبل ؿذُ ث صهیٌصهیٌِ خبکهیت لفهل وٌ ٌهذگی، ثهب لفهلوشِدى هشصداًهِ ّهب جٍلهََگِیشی اص حشوهت آىّّهب اص سؿهذداً ّبی تجلَس هجذٍد یبفته دس اثهش ػهیىلّّهبی حشاستهیجلََگیشی هیو ٌذ.

بُُار

شکل5- تصًیر میکریسکًپ وًًری از واحیٍ اغتشاشی کامپًزیت با 30% زیرکًویا الف(ساختٍ شذٌ تًًسط یک مرحلٍ فرآیىذ اصطکاکی اغتشاشی ب(ساختٍ شذٌ تًسط سٍ مرحلٍ فرآیىذ اصطکاکی اغتشاشی

چٌِ بًى هـبّ ذُِ هیؿَد ایی ػول ث سیض ؿه ذى ثهیؾ تهشداً ّب دس بحی اغتـبؿی ووه ههیِ وٌٌهذ. دس ایهی هیهبى
جَد رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ سیض اص یه عشف هَجت افضایؾ وشًًؾ اػوهبل ی ؿهذُِ اص عهشف دیگهش ثه ػٌ هَاى رسات ًبخبللی خبسجی، ث کٍَست هشاوضی ثهشای ج اًه صًًهی دسپذیذُ تجلَس هجذد ػوِل هیو ٌذ. اییٍ ػَاهل هَجت سیهض -داًًگی ثیؾتش دس بٍحی اغتـبؿی دس جَد رسات تمَیهت -و ذُوٌٌذُ هیؿَد[16 17]. هتَػظ اذاصُ داً حبکهل ؿهذُدس ی ه هشحل ِ فشآیٌ ذ µm)(122.±)36.5) دس ػ هشحل فشآیٌٌذ µm)7(10.±)24.3) ًـبى هی دّذ و ثهِِباف ضایؾ تؼ ذاد هشاح ل فشآیٌ ذ، اً ذاصُ داً دس ًبحی اغتـبؿی ث دلیل افضایِؾ وشًًؾ اػوبل ؿذُ ث وّب افضایؾ هىبِىّبی ج اًِ صًی داً ّب دس فشآیٌٌذ تِجلَس هًجذدٍ ،وبّؾ ثیؾتِشی داؿت اػت .ؿبیبى روش اػت وه اهذاصُداً آلیبط اٍ لی هؼبدل 57 هیىشٍهتش هی ثبؿذ.
ّش چٌٌِذ فشآیٌٌذ اکغىبوی اغتـبؿی کَست گشفتگشفتِ دس ػ هشحل هَجِت تَصیغ یىٌ َاختتش رسات صیشو ًیهب وبّؾِ رسات ول خ ؿذُ گشدیهذ ؛ اههب دس ساػهتبی تَصیهغٍهٌٌبػتتش رسات وبّؾ ثیؾتهش دس هیهضاى ول خه ّهبیرسات صیشو ًیب ،فشآیٌٌذ ثب ًؼجتّهبی تشویجهی هتفهبٍتی اصرسات صیشو ًیب ٍگشافیت ٍ ث ػجبِستی ثهب تَلیهذ وبهپَصیهتّیجشیذی ػغحی، دس ػ هِشحل ثشسٍٍی و ّهب کهَست گشفت. دس ایی هیبى پَدسِ صیشو ًیب ثب خلهَفًَ ثؼهیبس ثهبلا، چگبلی )3g/cm 76/5( ، ثذٍٍى اػهتفبدُ اص ػٌٌبکهشِ پبیهذاسو ذُوٌٌذُ ٍ ثب اًذاصُ هتَػظ رسات 286 هبًَهتش ثه دلیهلداؿتی ػغح س یه صیهبد، داسای اًًهشطی صِیهبدی دس ػهغحاػت. ثٌٌبثشایی هیضِاى چؼجٌٌذگی ول خه ای ؿهذى رساتصیبد اػت. ثب افضٍٍدى پهَدس گشافیهت ثه پهَدس صیشو ًیهب ػبخت تشویجی اص پ دسّب ثب ًؼجت حجِوی هـِخٍق، رساتٍ گشافیت دس هیهبى رسات صیشو ًیهب لهشاس گشفته اص ػهغحفؼبل هَثش رسات صیشو ًیب هیوبّّذ ٍ هیضاى ول خه ؿهذىرسات صیشو ًیب سا وبّّؾِ ههِی دّّهذ. ّهن چٌٌِهیَی دِس حهییفشآیٌٌذ، رسات گشافیت و ث دلیل ؿىؼهت ؿهذى تَػهظاثضاس فشآیٌٌذ اکغىِبوی اغتـبؿی سیض ؿذُ دس هیبِى رسات صیشو ًیب لشاسگشفت اًًذ، هَجت وبّّؾ هیضاىٍ ول خ ؿهذىرسات صیشو ًیب هیؿؿَذ)ؿىل6(.

شکل6- تصً یرمیکریسکًًپ الکتریوی ریبشی واحیٍ اغتشاشی از الف(ومً وٍ حایی% 30 زیرکًًویا)پس از یک مرحلٍ فرآیىذ( ب(ومً وٍ حایی% 30 زیرکًویا)پس از سٍ مرحلٍ فرآیىذ( ب(ومً وٍ حایی% 24 زیرکًًویا ی% 6 گرافیت)پس از سٍ مرحلٍ فرآیىذ( ج(ومً وٍ حایی% 15 زیرکًًویا ی% 15 گرافیت)پس از سٍ مرحلٍ فرآیىذ( د(ومً وٍ حایی% 9 زیرکًًویا ی% 21 گرافیت)پس از سٍ مرحلٍ فرآیىذ( ٌ(ومً وٍ حایی %3 زیرکًًویا ی% 27 گرافیت)پس از سٍ مرحلٍ فرآیىذ(

ثب ثشسػی تلبٍیش هیىشٍ ػىَح الىتشٍ ًی سٍٍثـِی اص وًوًَِّبی تحت فشآیٌٌذ )ؿىل6( هـبّ ذُ هیؿَد و پغ اص اًػوبل یه هشحل فشآیٌٌذ)ؿىل6)اٍلفِ((، دس هٌٌبعمیِ رسات صیشو ًیب تَصیغ هٌٌبػجی ذاؿتًذاؿتِ ث کَست ول خ تِجوغ پیذا وِشد اًًذ ػِیَثی ًیض دس وًوًَِ ایجبد ؿٍذ اػت .
ث گ اٍی و اُیی وٍ داسای ػبخًتبَس هٌٌبػت وگٌٌی ًیؼتًَ خَاف هىَبًًًیىی هٌٌبػجِی خ اّذ داؿت. ثب افضایؾ تؼذاد هشِاحل فشآیٌٌذ تب ػ هشًحل، تَصیغِ رسات صیشو ًیب دس صهیٌ یىٌ َاختتش ؿذُ ٍ هیضاى ول خ رسات صیشو ًیب ػیَه ایجبد ؿذُ وبّؾ هییبثذ .
دس ایی هٍیبى ثْْتشیی تَصیغ رسات صیشو ًیب دس وبهپَصیت ّیجشیذی ثب ًؼجت تشویجی %15 صیشو ًیب )ؿىل6)د(( اتفبق افتبدُ اػت. ثب وبّؾ ًؼجت تشویجی رسات صیشو ًیِب افضایؾ ًؼجت تشویجی رسات گشافیت، رسات ول خ ؿذ ی صیشو ًیب و دسِ وًوًَِی ثب ًؼجت تشویجی %30 صیشوُ ًیب )ؿىل6)هِ(( ث ضََح لبثل هـب ذ هیثِبؿٌٌذ، اص ّن جذا ؿٍذ ٍ دس آلیبط پبی تَصیغ هیؿ ًذ. ث ّویی دلیلِ ثب جَد وبّؾ دسکذ حجِوی رسات صیشو ًیب، فبکل ی هیبًًگیی ثیی رسات تب وًوًَِی ثب %15 صیشو ًیب ونتش ؿذُ، ٍلی ثب اداهِ ی وبّؾ ًؼجت تشٍوٍیجی رساتِ صیشو ًیب دسوبهپَصیتِ ّیجشیذی )ؿىل6،) ( )((، فبکل هیبًًگیی ثیی رسات ث دلیل ووجَد رسات صُیشو ًیب ثیؾتش هیؿَد. ایی َع سفتبس هَاد دس تحمیمبت هلغفی پَس وىبساّوىبساًؾًؾ ًیض هـب ذهـبّذُ ؿذؿذُاػت[18]. جذٍٍل2 اًذاصٍاًذاصُ هیبًگیِی ول خ رسات صیشو ًیب فبکل هیبًگیی ثییِ ول خِ رسات صِیشو ًیب دس وًوًَِّبیٍ تَلیذِ ؿذُِ ی ّش ػ هشحل فشآیٌٌذ سا گضاسؽً هی دّذ. چٌ بى هـب ذِهـبّذُ هی ؿَد، دس حضَس رساتِ گشافیت اًذاِصُ هیبًگیی ول خ رسات صیشو ًیب، ًؼجت ث وبهپَصیتی و ت ْب حبٍٍی رسات صیشو ًیب هیثبؿذ، وبّّؾ چـنگیشی یبفتیبفتِاػت. ّن چٌٌییِ ثب افضایؾ ًؼجت تشویجی گشافیت تب% 15حجٍوی، فبکل هیبًًگیی ثیی رسات صیشو ًیب وبّؾ یبفت ثب افضایؾ ثیؾتش دس ًؼجت تشویجی گشافیت ایی فبکل افضایؾ هی یبثذ.

بررسی ریسسختی ومً وومًوٍ َا
ثبت جثبتَجِ ث ایٌ ى دس بحی اغٍتـبؿی ج اً صًی داًداًِّبی سیض ٍ ّنهحَسِ اتفبق هیافِتذ ثب دس ًظِش گشِفتی وبّؾ اًذاصُ داً دس ایی بحی، اًًتظبس هیسٍٍد و ػختی عجک ساثِغ ّبل-پچ، افضایؾ یبثذ[19].
ث عَس هؼوَل دس آلیبطّّبی آل هی یَم غیشلبثل ػولیبت حشاستی هبًٌذ 5086 دس حبلت وشًؾ ػختی ـذًُـذُ ،فشآیٌٌذ اکغىبوی اغتـبؿی هَجت ًشم ؿذى وِ ّب دس بِحی اغتـبؿی ًویگشدد. اهب دس ایی پظٍ ّؾ ث دًِلیل ایٌ ى وِشًؾ ػخٍتی حبکل اص ػبختبس َسدی ثِ ػلت گشهبی اکغىبوی تجلَس هجذد دیٌٌبهیىًی حیی تغییش فشم پلاػتیه دس حیِی جَؿىبسی اصِ ثیی سفٍتِ اػت ،هیضاى ػختی دس بحی اغتـبؿی وًوًَِّبی ثذٍى رسات تمَِیت و ذُِ پغ اص فشآیٌٌذ اکِغىبوی اغتـبؿیِ ًؼجت ث آلیبط پٌبی اًذوی وبّؾ یبفت اػت )ؿىل7(. ث ػجبست دیگش دس اثتذا اًًجبم ػولیبت وشًًؾ ػختی ثش سسٍیٍی آلیبط هَجت افضایؾ چگبلی ًبثجبییّّب ث تجغ آى ػختی هیؿَد؛ اهب ثب افضایؾ حشاست دس حییٍ فِشآیٌٌذ اکغىبوی اغتـبؿی تحشن پزیِشی ًبثجبییّّب افضایؾ یبفت ث آىّ ّب اجبصُ هیدّّذ و تَػظ ثشّن وٌؾ ثب ًبثجبیِیّّبییِ ثبِ ػلاهت هخبلف ،حزف ؿذ چگبلی آىّب وبٍّّؾ یبثذ و ایی اهش هَجت وبّؾُ ػختی و ثذٍى رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ پغ اص فشآیٌٌذ اکغًىَبًوی اغتـبؿی هی ؿَد[20]. ایی ًتبیج ّنچٌٌیی ثب ًتبیج ث دػت آهذآهذُ اص تحمیمبت هشدػلیصادُ وىبساًؾ تغبثک داسد[21].
ؿبیبى روش اػت وّ هیضاى ػختی وًوًَِ ثذثذٍىٍى رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ پغ اص ػ هشِحل فشِآیٌٌذً اکًغىبوی اغتـبؿی )2/81 ٍیىشص( ًؼجِت ث وًوًَِ پغ اص یه هشحل فشآیٌٌذ اکغِىبوی اغتـبؿِی )3/77 ٍیىشص(، تب حذٍدِی ث جَد یبفت اػت .چٌ بًى لجلاِ ًـبى داد ؿذِ، دلیلِ ایی اهش وبّؾ ثیؾتش دساًذاصُ داً ضویِ اًجُِبم ػ هشحل فشآیٌٌذ اکغىبوی اغتـبؿی اػت و ث دلیلِ وشًًؾ ایجبد ؿذؿذُ ثبلاتش ضوی فشآیٌٌذ اػت. دس یه هشحل ػ هشحل فشآیٌٌذ، ث دلیل تبثیش هتمِبثل د اثش اص ثیی سفتیِ وشًًؾِ ػختی وبّّؾ اًذاصُ داً، ػختٍی اص حبلت آًًیلِ ؿذُ آلیبط )1/75 ٍیىشص( ثبلاتش اػت. ّنچٌٌیی دس وّوِ حبلات هیضاى ػختی اص آلیبط پبی )87 ٍیىشص( ون تش اػت.
دس ول هغبثک ؿىل7 دس ؿجىؿجىِ وبهپَصیتی تمَیت ؿذُ ثب رِسات صیشوِ ًیب، چٌٌذ ػبهل هَجت افضایؾ ػختی
ًؼجت ث آلیبط پبی وًوًَِّبی ثذٍٍى رسات تمَیت و ذُوٌٌذُ هیؿ ًذ:
1 – ث جَد سیضػبختبس ٍ سیض داًداًِ ؿذى ثثِ دلیل تجلَس هجذد دیٌٌبهیىی؛
تَصیغ رسات ػخت تمَیتو ذُوٌٌذُ صیشو ًیب دس صهیٌصهیٌِ وبّؾ اذاصُ داً ثیؾتش حیی فشآیٌٌذ؛
وبسػختی ًبؿی اص وشًًؾٍ ػذم اًًغجبق ثیی وشًًؾ الاػتیه رسات تمَیتو ذُ وشًؾ پلاػتیه ؿجى ؛ 4- و ئًچ ػختی ًبؿیٌ اص تفبٍتٍ ضشِایتِ اًًجؼبط حشاستی ثیی رسات ػخت تمَیتو ذُوٌٌذُ صهیٌ و هَجت افضایؾ چگبلی ًبثجبییّب ث دلیل ایجٍبد تٌٌٍؾٍّبی ثبلیوبذُ حیی ػشد ؿذى ػبختبس هیؿَد[5 13 16 25-22].
دس وبهپَصیت ثب 30%صیشو ًیب وبهپَصیت ّیجشیذی، ثب افضایؾ ًؼِجتٍ تشویجی گشافیت اٍص 0 تب% 15، ػختی افضایؾ یبفت دس دسکذّّبی ثبلاتش گشافیت، ػختی وبّؾ پیذا هیوٌٌذ .دس ثیبى دلیل ایی پذیذ هیتَاى ثیبى وًوَدَد و ثب افضایؾ گشافیت تب ًؼجِت تشویُجی %15، فبکل ثیی رسات صیشو ًیب وبّؾ یبفت تَصیغ رسات صیشوِ ًیب دس صهیٌصهیٌِ یىٌ َاخت تش هیؿَد؛ ثٌٌبثشایی هیضاى ًَاحیَاحی خبلی اص رسات ػخت صیشو ًیب دس ػغح وبهپَصیت وبّؾ یبفت آصهَى سیضٍ ػختی، هیضاى ػختی هیبًگییِ ثبلاتشی سا ًـِبٍى هیدّذ دس دسکذّبیٍ ثبلاتش گشافیت، ث دلیل وبّّؾ رسات ػخت صیشو ًیب جبیگضیی ؿذى ثیؾ تش رسات صیشو ًیب ثب پَِدس گشافیت ،ایی فبکل افضایؾ یبفت ّن چٌٌیی ول خ ای ؿذى رسات گشاِفیت سخ هی دّذ هٍیضاى ػختی ثش اثش ووجَد جَد رسات ػخت ػشاهیىیٍ افضایؾ رسات سٍ اًًؼبص ًشم گشافیت وِ خبکیت لایلایِای ّن داسًًذِ، وبّّؾ هییبٍثذ[26].
لبثل روش اػت و ػذد ػختی، اثؼتٍِاثؼتِ ثثِ تَصیغ یىٌ َاخت رسات صیشو ًیب اػت ػختی ثْ یٌ دس ؿشایظ ًؼجٍت حجوی ZrO2/Graphite هؼبدل 1 ث دػت آهذ .
دس ٍالغ ثب تَلیذ وبهپَصیت ػغحی، هیضاى ػخِتی ثبلاتشی ًؼجت ث آلیبط پبی حبکل ؿذ ثب تَلیذ وبهپَصیت
ّیجشیذی ػغحی تب %15 گشافیت هیضاى ػختی حبکل ؿذُ اص وبهپَصیت ػغحی ثیؾتش ؿذ. د اساج وىبساّوىبساًؾًؾ ًیض ثب ػبخت وبهپَصیت ّیجشیذی هـبَّ ذٍهـبّذُ وشدًًذ و دس یه وؼش حجوی خبف اص دٍ َع رسات تمَیتو ذُ، هیضاى ػختی ثْ یٌِ حبکِل هیگشدًد[27].
ؿبیبٌى روش اػت و دس و و هًوًَهِ ّهب ثه جهض و هًوًَهِوبهپَصیت ّیجشیذی ثب%) 3 صیشو ًیَهب + %27 گشافیهًتَ( ٍ
کامپًزیت…
و هه ثههذٍٍى رساِت تمَیههت وٌ ههذُ، ػههختی دس بحیههاغتَـبِؿی ًؼجتِ ثِ َاحی دیگش ثبلاتش اػت ثب حشوهت اِصػوت آلیبط پبی ث ػًهوت بحیه جهَؽ هیٍهضاى ػهختیافضایؾ هییبثذ.
دس وهل هىهبًًیضم ػهختی ح بون ثهش آل هی یهَمّ بی ػولیبت حشاستهی ًبپهزیشی ه هل آلیهبط آل هیٌ یهَم 5086 وٍ شًؾِ ػ ختی اػ ت ،ثٌ بثشایی پشٍٍفبی ل ػ ختی اػبػ بً اثؼت ث چگبلی ًبثجبییّبِػت. دس ایی ساػتب ثهیؾ تهشییهیضاى ػختی دس هشوض بحی اغتـبؿی هیثبؿذ.
دس بحی گٍشههب هىهبًًِیىی ثه ػلِهت ػهِذم جهَد رسٍاتتمَیتو ذُِوٌٌذُ سؿذ داً ّب ًؼجتِ ث بحی اغتـبؿهی اص ثیی سفتی اثش وشًؾ ػختی ّن چٌٌهیی ثه دِلیهلِ ای ىههیضاى وبِس هىبًًیىیٍ اًًجبم ؿهٍذٍُ دس ایهی بحِیه ثه حهذیًِیؼت و هَجهت لهَع تجلهَس هجهذد دس ػهبختبس ؿهَد،ػختِی دس و و ّبِ اص فلض پبی ونتهش ؿهذُ اػهت. دس
بحی هتبثش اص حًشاسَتًِ ث دلیل گشِههبی حبکِهل اصِ فشآیٌٌهذ ،
همذاس ووی آًًیل دس وًوًَِّهب کِهَست گشفته وه هَجهتوبّؾ ػِختی ًؼجتً ثثِ فلض پبی گشدیذُ اػت؛ اهب ػبختبس ایی بحی ٌَّصَص هـبث ػبختبس وبس ػشد ؿذُ ث دُ فمهظووی سؿذ داً ّب هـبّ ذُ هیؿَد. دِس ایِی هیبى وهِن تهشییهیضاى ػختیِ حبکل ؿذُ ، هشثَط ث لج ّبی بحی گشههِبهىبًًیىی اػت)ؿىل7(. ایی وبّّؾ ؿهذیذ دس ػِهختی ثهدلیل گشهبی اکغىبوی ًبؿی اص فشآیٌٌذ اػهت وِه هَجهتثبصیبثی ػبختبس وشًًؾ ػخت ؿذُ اٍ لیه گـهت ٍ چگهبلیًبثجههبییّّههب سا وههبّؾ دادُ اػههت. ًتههبیج وههبس ف ًههذا ٍ
وىبساًؾ ثهش سٍٍی آلیهبط آل هی یهَمAA5456-H116 ًیِض هَیذ ًتبیج حبکل اص ایی تحمِیک اػت ٍ ًـبى هیدّّذِ و ونتشیی هیضاى ػهختی و ه ّهب دس لجه ّهبی بحیهگشهبهىبًًیىی هـبّ ذُ هیؿَدَ[28].

بررسی الگًًی پراش پرتًًی X ومً وومًوٍ َای ساختساختٍ شذٌ
الگ ّبی پشاؽ پشتَی X دس بحی اغتـبؿی و ًوًَِّب دس ؿىل8 ًـبى هیدّّذ ووِ فهبص جذیهذ یهب تشویهتً ثهًییفلضی اص اً جبم ػػِ هشحلهشحلِ فشآیٌٌذ اکهغىبوی اغتـبؿهی دسوًوًَِّب ایجبد ـذًُـذُ اػهت ثه ایهی هؼٌٌبػٍهت وه ّهیچِاوٌٌَـی ثیی پ دسّبی گشافیٍهتِ، صیشو ًیهب آلیهبط صهیٌ هکَست گشفت اػهت ایهی یىِهی اٍص ًمهبط لهَت فشآیٌٌهذاکِغىبویٍ اٍغتِـبؿی دٍس همبیؼ ثب سٍؽّّهبی رٍثهی اػهتو اص ثشٍص اوٌٌؾّبی بخ اػت ایجبد فبصّّهبی هخهشه
وًًیه
ضوی فشآیٌٌذ جلََگیشی هیوٌٌذ[3].

جذیل2- اوذازٌ میاوگیه کلً خٍ ررات زیرکًًویا ی میاوگیه فاصلٍ بیه آنَا در ومً وٍ کامپًًزیت سادٌ ی کامپًًزیت َیبریذی پس از سٍ مرحلٍ فرآیىذ اصطکاکی اغتشاشی
%3زیرکًًویا+
%27گرافیت %9زیرکًًویا+
%21گرافیت %15زیرکًًویا+
%15گرافیت %24زیرکًًویا+
%6گرافیت %30 زیرکًًویا درصذ حجمی تقًًیت کىىدذٌ درومً وٍ َا)Vol.%(
0/68(±0/18)
0/75(±0/24)
0/83(±0/31)
1/24(±0/63)
1/46(±0/86) او ذازذازٌ می اوگیه کلًًخ ٍ رراتزیرکًویا)µm(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فاص للٍ می اوگیه کلًًخ ٍ ررات (99/0±)97/2 (82/0±)61/2 (61/0±)23/1 (43/0±)94/1 (35/0±)52/2 زیرکًویا)µm(

شکل7- ومًدار تغییرات ریسسختی ومً وومًوٍَا در وًًاحی مختلف پس از سسٍ مرحلمرحلٍ فرآیىذ اصطکاکی اغتشاشی

20
40
60
80
100
120
140
160
180
Intensity(a.u)
2
θ
degree
(
)
%ZrO
30

15
%ZrO

+15
%Gr
9
%ZrO

+21
%Gr
(

)

Al
(

)

ZrO
2
(

)

C(graphite)





20

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

© All Right Reserved