مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله JNM_Volume 6_Issue – 23- – 95_Pages 31-38-1

لیصز دغتگبُ ّبی اًداشُ گیسی ثب دق . ثبلا اغ ..آلیبضّّتبیآّی- ًیکل، گػٍتسُ ی ضتسیت اًًجػتبط حسازتتی خطتی اٍشهقبدیس کَچک هٌفی) μm/mK 5/0-( تب هقبدیس ثصزگ هثج) .μm/mK 20( زا دز ثسدازًتد 1ٍ2[. آلیتبض ایٌٌتَاز, ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JNM_Volume 6_Issue – 23- – 95_Pages 61-74-1

ٚ ؿیَؿیٕیبییٕیبیی ای یذاصٚایٕیذاصَٚ آ ذ اػز. اص ػػٝ حّٔحَّٛ ای یذاصٚایٕیذاصَٚ دس اسب٘اسبَ٘ٛ ثب غّّؾز ٞبی 001/0، 01/0 1/0 ٛلاس اػشفبدٜ ؿذ. اف بَ ثبصداس٘ذٜ ثش سٚٚی ػغحٚ صیش لایٔلایٝ ثٝ سٚٚؽ غ عغٛعٝ ادامه مطلب…

By 92, ago